Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Żyrzyn w roku 2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Projekt umowy
Załącznik nr 3 – Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w formacie .pdf (poglądowo)
Załącznik nr 4a – JEDZ
Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Załącznik nr 6 – Wzór wykazu usług
Załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego
Załącznik nr 9 – Identyfikator postępowania na miniPortalu
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Back to top