Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów i sprzętu multimedialnego

Pliki do pobrania:
ogloszenie o przetargu
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
opis przedmiotu zamówienia
formularz ofertowy
wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania
wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu
wzór zobowiązania
informacja dotycząca grupy kapitałowej
wykaz dostaw
informacja dotycząca oferowanych dostaw
wzór umowy
wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert

Back to top