Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów i sprzętu multimedialnego

Pliki do pobrania:
ogloszenie o przetargu
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
opis przedmiotu zamówienia
formularz ofertowy
wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania
wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu
wzór zobowiązania
informacja dotycząca grupy kapitałowej
wykaz dostaw
informacja dotycząca oferowanych dostaw
wzór umowy
wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
informacja z otwarcia ofert
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert
zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania
zawiadomienie o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania i czynności odrzucenia oferty oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Back to top