Przetarg na realizację zamówienia: „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych- DG 107471L w miejscowości Wilczanka, gmina Żyrzyn, na odcinku od km 0+708,00 do km 1+203,00”

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyniku postępowania

Back to top