Przetarg: „Dowożenie uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Żyrzyn w roku 2019”

Termin składania ofert: 21 grudnia 2018 roku do godz. 11:00.
Dodano informację z otwarcia ofert.
Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
załącznik nr 1 - formularz ofertowy
załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia
załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
załącznik nr 4 - informacja dotycząca grupy kapitałowej
załącznik nr 5 - wzór umowy
załącznik nr 6 - liczba uczniów dowożonych do poszczególnych szkół
załącznik nr 7 - trasy autobusów- rozkład jazdy
załącznik nr 8 - wykaz wykonywanych usług
załącznik nr 9 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Back to top