Dostawa i montaż wyposażenia do świetlicy środowiskowej w Żerdzi

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr 2 - formularz ofertowy
załącznik nr 2a - szczegółowe wyliczenie ceny oferty dla części I - dostawa sprzętu elektrycznego i elektronicznego
załącznik nr 2b - szczegółowe wyliczenie ceny oferty dla części II - dostawa i montaż mebli
załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
załącznik nr 5 - zobowiązanie
załącznik nr 6 - informacja dotycząca grupy kapitałowej
załącznik nr 7 - wykaz dostaw
załącznik nr 8 - informacja dotycząca oferowanych dostaw
załącznik nr 9 - wzór umowy
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Back to top