Przebudowa i modernizacja dróg w miejscowościach: Parafianka, Osiny oraz Bałtów w Gminie Żyrzyn

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
załącznik nr 1 - formularz ofertowy
załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
załącznik nr 4 - zobowiązanie
załącznik nr 5 - informacja dotycząca grupy kapitałowej
załącznik nr 6 - wykaz robót
załącznik nr 7 - wzór umowy
załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Back to top