Przebudowa drogi gminnej nr 107465L na odcinku od km 0+007,75 do km 1+948,70 oraz drogi wewnętrznej (dz. ew. 770) na odcinku od km 0+000 do km 0+628 w miejscowości Borysów

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja warunków zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyniku postępowania

Back to top