Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie

Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2018
Wójta Gminy Żyrzyn z dnia 07.09.2018

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie

1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie, 24-103 Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 8.
2. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego: materiały udostępnia Sekretariat Urzędu Gminy Żyrzyn, adres: 24-103 Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10, pokój Nr 9 na piętrze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
3. Stanowisko objęte konkursem: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie, adres: 24-103 Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 8.
4. Wymagania kwalifikacyjne kandydata: wymagania zgodne z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zmianami) tj. wykształcenie wyższe, posiadanie wiedzy i doświadczenia dających rękojmie prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora, posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym, albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy, niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
5. Wymagania dodatkowe: przedstawienie koncepcji działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie na lata 2018 – 2023, znajomość powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, znajomość zagadnień związanych z przepisami o finansach publicznych.
6. Wymagane dokumenty od kandydatów:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte postępowaniem konkursowym;
2) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej i posiadane kwalifikacje (CV);
3) orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o zdolności do pracy na stanowisku objętym postępowaniem konkursowym (wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą ukazania się ogłoszenia o konkursie);
4) kserokopię dyplomu ukończenia wyższej uczelni i ewentualnie ukończenia studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie;
5) zaświadczenie z rejestru skazanych o niekaralności (wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą ukazania się ogłoszenia o konkursie);
6) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe;
7) oświadczenie o: niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pełni praw obywatelskich, braku zakazu pełnienia funkcji kierowniczych, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
Kopie dokumentów załączonych do aplikacji wymagają poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonanego przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego.
7. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydata dokumentów:
Komplet dokumentów, w zaklejonych kopertach, należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Żyrzyn (w godzinach pracy Urzędu) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Żyrzyn, 24-103 Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10 w terminie do dnia 28 września 2018 r.
Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego oraz e-mail wraz z adnotacją „Konkurs na stanowisko Dyrektora SPZOZ w Żyrzynie”.
W przypadku nadania przesyłki pocztą nie decyduje data stempla pocztowego lecz moment faktycznego dostarczenia dokumentów do Sekretariatu Urzędu Gminy.
Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane kandydatom.
8. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) kierowanie SPZOZ w Żyrzynie zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz reprezentowanie Zakładu na zewnątrz;
2) zatrudnianie i zarządzanie personelem SPZOZ w Żyrzynie;
3) opracowywanie planu finansowego jednostki dla zadań realizowanych przez SPZOZ w Żyrzynie;
4) opracowywanie sprawozdań finansowych i innych dokumentacji dotyczących sytuacji finansowej SPZOZ w Żyrzynie;
5) zapewnienie realizacji zadań Gminy w zakresie promocji i ochrony zdrowia;
6) współpraca z Wójtem i Radą Gminy Żyrzyn.
9. Przewidywany termin rozpatrzenia kandydatur: do 5 października 2018 r.
Konkurs przeprowadzony zostanie w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r. poz. 393) i w oparciu o Regulamin Komisji Konkursowej.
W toku postępowania konkursowego zostanie oceniona między innymi koncepcja sprawowania funkcji objętej konkursem, a ponadto znajomość regulacji prawnych niezbędna na zajmowanym stanowisku, tj. w szczególności:
1) przepisów dotyczących działalności leczniczej;
2) przepisów dotyczących finansów publicznych;
3) przepisów dotyczących praw pacjenta;
4) przepisów o wykonywaniu zawodów medycznych;
5) przepisów dotyczących powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych.
10. Informacji w sprawie konkursu udziela Iwona Góźdź – Sekretarz Gminy Żyrzyn, tel. 818814226 w. 33.
Back to top