Fundusz Dróg Samorządowych

Przebudowa drogi wewnętrznej – działka nr ewidencyjny 35/1 (obręb Parafianka) i działka nr ewidencyjny 180/1 (obręb Cezaryn) na odcinku długości 649 mb, w miejscowości Parafianka, gmina Żyrzyn.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Fundusz Dróg Samorządowych.

Dofinansowanie: 178219,00 zł
Całkowita wartość: 297031,84 zł

Cele:
Poprawa oraz zapewnienie efektywniejszego dostępu mieszkańców do obiektów i instytucji użyteczności publicznej, zlokalizowanych na terenie gminy Żyrzyn i powiatu puławskiego.
Poprawa dostępności poprzez drogę powiatową do głównych szlaków komunikacyjnych w okolicy tj. drogi ekspresowej S17, dawnej drogi krajowej DK17, drogi wojewódzkiej nr 824, co ułatwi dostęp do głównych ośrodków gospodarczych takich jak: miasto Lublin, Puławy czy Warszawa. Usprawnienie transportu, zapewnienie spójności komunikacyjnej poprzez połączenie z drogą powiatową oraz niedalekim przebiegiem drogi S17.
Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności poprawa bezpieczeństwa pieszych.
Zwiększenie dostępności do terenów mieszkaniowych, działalności gospodarczej oraz przemysłowej i działających na tych terenach firm, a także do terenu rezerwatu Piskory i Doliny rzeki Wieprz. Wprowadzenie na nowowybudowanym ciągu drogi gminnej komunikacji publicznej.

Efekty:
Przebudowa drogi wewnętrznej – dz. nr ew. 35/1 (obr. Parafianka) i dz. nr ew. 180/1 (obr. Cezaryn), na odcinku długości 649 mb, w miejscowości Parafianka obejmująca swym zakresem wykonanie jezdni asfaltowej o szerokości 5,0 m i przekroju szlakowym z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem o szerokości 0,75 m. W przebiegu przedmiotowej drogi występuje łuk prawostronny o zaprojektowanych następujących parametrach od km 0+175,69 do km 0+214,00 R=250 m, szer. jezdni 5,0 m, spadek daszkowy 2%. Przewidziano do wykonania odnowienie istniejących rowów przydrożnych, oraz nowe oznakowanie. Przedmiotowa droga łączy ze sobą drogę gminną nr 107447L w miejscowości Cezaryn z drogą powiatową nr 2500L w miejscowości Parafianka.
Realizację zadania rozpoczęto w grudniu 2020 roku. Prace zakończono w czerwcu 2021 roku i droga została włączona do użytkowania.
Przebudowa ciągu dróg gminnych: nr 112993L od km 0+503,50 do km 2+869,20 w miejscowościach Żyrzyn i Wola Osińska; nr 107454L od km 0+004,50 do km 0+720,00 w miejscowości Żyrzyn.

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Fundusz Dróg Samorządowych.

Dofinansowanie: 868781,00 zł
Całkowita wartość: 1447969,17 zł

Cele:
Poprawa oraz zapewnienie efektywniejszego dostępu mieszkańców do obiektów i instytucji użyteczności publicznej, zlokalizowanych na terenie gminy Żyrzyn i powiatu puławskiego.
Poprawa dostępności poprzez drogi powiatowe nr 1519L oraz 1520L, do głównych szlaków komunikacyjnych w okolicy tj. drogi ekspresowej S17, dawnej drogi krajowej DK17, drogi wojewódzkiej nr 824, co ułatwi dostęp do głównych ośrodków gospodarczych tj. jak miasto Lublin, Puławy czy Warszawa. Usprawnienie transportu, zapewnienie spójności komunikacyjnej poprzez połączenie z drogą powiatową oraz niedalekim przebiegiem drogi S17.
Poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności poprawa bezpieczeństwa pieszych.
Zwiększenie dostępności do terenów mieszkaniowych, działalności gospodarczej oraz przemysłowej i działających na tych terenach firm. Wprowadzenie na nowo wybudowanym ciągu drogi gminnej komunikacji publicznej.

Efekty:
Przebudowa drogi gminnej nr 112993L od km 0+503,50 do km 2+869,20 w miejscowościach Żyrzyn i Wola Osińska stanowiącej połączenie pomiędzy drogą powiatową nr 1519L w miejscowości Żyrzyn z drogą powiatową nr 1520L w miejscowości Wola Osińska obejmująca swym zakresem wykonanie jezdni asfaltowej o szerokości 5,0 m i przekroju szlakowym z obustronnymi poboczami ulepszonymi kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m wraz z nowym oznakowaniem.
Przebudowa drogi gminnej nr 107454L od km 0+004,50 do km 0+720,00 w miejscowości Żyrzyn obejmująca swym zakresem wykonanie jezdni asfaltowej o szerokości 3,5 m i przekroju szlakowym z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,75 m wraz z nowym oznakowaniem. W km 0+044,30 (strona lewa) umiejscowiono mijankę o długości 25 m i szerokości 5,0 m.
Realizację zadania rozpoczęto w lipcu 2020 roku. Prace zakończono w czerwcu 2021 roku i droga została włączona do użytkowania.

Back to top