Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Rozwój zaplecza dydaktycznego placówek oświatowych w Gminie Żyrzyn”

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr 2 - formularz ofertowy
załącznik nr 2a - szczegółowe wyliczenie ceny oferty dla części I - dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego
załącznik nr 2b - szczegółowe wyliczenie ceny oferty dla części II - dostawa pomocy dydaktycznych
załącznik nr 2c - szczegółowe wyliczenie ceny oferty dla części III - dostawa mebli wraz z montażem
załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
załącznik nr 5 - zobowiązanie
załącznik nr 6 - informacja dotycząca grupy kapitałowej
załącznik nr 7 - wykaz dostaw
załącznik nr 8 - informacja dotycząca oferowanych dostaw
załącznik nr 9 - wzór umowy
Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą
Zawiadomienie o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Back to top