Dostawa komputerów i sprzętu multimedialnego w celu realizacji projektu pn. „Edukacja w Gminie Żyrzyn”

Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr 2 - formularz ofertowy
załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
załącznik nr 5 - zobowiązanie
załącznik nr 6 - informacja dotycząca grupy kapitałowej
załącznik nr 7 - wykaz dostaw
załącznik nr 8 - informacja dotycząca oferowanych dostaw
załącznik nr 9 - wzór umowy
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozstrzygnięcie wniosku złożonego w trybie art. 181 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Back to top