Dane teleadresowe - Regulamin organizacyjny - Schemat organizacyjny - Statut - Kierownictwo - Referaty
Strona główna
Statut Urzędu Gminy Żyrzyn
Ostatnio dodane
18.7.2018
Zaproszenie na Dożynki Powiatowe w Nałęczowie
18.7.2018
Galeria fotografii: Obchody 75. rocznicy pacyfikacji wsi Bałtów
17.7.2018
Zebranie dla uczestników projektu: "Zielona energia w Gminie Żyrzyn"
13.7.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
9.7.2018
Żyrzyński bieg dla Niepodległej
9.7.2018
75. rocznica pacyfikacji wsi Bałtów
6.7.2018
Przyjmowanie oświadczeń dotyczących strat spowodowanych suszą w 2018 roku
5.7.2018
Informacja o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.7.2018
Program stypendiów pomostowych
28.6.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
22.6.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
21.6.2018
Uzupełniające nabory wniosków o powierzenie grantów na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
20.6.2018
Postępowanie przetargowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Skrudkach"
20.6.2018
Wydarzenia: Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
19.6.2018
Galeria fotografii: V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych i Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel 2018"
19.6.2018
Galeria fotografii: Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
19.6.2018
Galeria fotografii: Festyn w Osinach z okazji Dnia Dziecka
19.6.2018
Informacja o finansowaniu zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

§ 1

1.Urząd Gminy Żyrzyn, zwany dalej "Urzędem", jest gminną jednostką organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej.
2.Urząd zapewnia warunki poprawnego wykonywania zadań przez Wójta Gminy Żyrzyn - sprawującego funkcję organu wykonawczego Gminy, o ile nie zostały przekazane do prowadzenia innym gminnym jednostkom organizacyjnym.
3.Urząd nie posiada osobowości prawnej.

§ 2

Urząd działa na podstawie:

1)ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
2)ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami),
3)ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zmianami),
4)ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593),
5)ustaw szczególnych,
6)Statutu Gminy Żyrzyn,
7)niniejszego Statutu.

§ 3

1.Urząd swoim działaniem obejmuje teren Gminy Żyrzyn.
2.Urząd mieści się w miejscowości Żyrzyn, w dwóch budynkach przy ulicy Powstania Styczniowego.
3.Na budynku, w którym mieści się biuro Urzędu zlokalizowanym przy ul. Powstania Styczniowego 10 umieszcza się tablicę urzędową o treści "Urząd Gminy Żyrzyn", a na budynku przy ul. Powstania Styczniowego 15 tablicę o treści "Urząd Stanu Cywilnego w Żyrzynie".
4.Urząd posiada numer statystyczny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej - NIP.

§ 4

1.Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.
2.Prawa i obowiązki pracowników Urzędu określa Regulamin Pracy nadany przez Wójta w drodze zarządzenia oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

§ 5

1.Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
2.Wójt Gminy, jako kierownik Urzędu, zgodnie z przepisami prawa pracy, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunki do pracowników Urzędu.

§ 6

1.Urząd jako jednostka budżetowa sektora finansów publicznych pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy.
2.Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki, opracowany na podstawie uchwalonego przez Radę Gminy budżetu.
3.Procedury ustalania i zmian planu finansowego ustalają odrębne przepisy.
4.Urząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
5.Urząd zarządza przekazanym mieniem niezbędnym do wykonywania nałożonych zadań.
6.Za zobowiązania Urzędu odpowiada Gmina.
7.Nadzór nad działalnością finansową sprawuje Skarbnik Gminy.
8.Za całość gospodarki finansowej Urzędu, w tym za wykonywanie obowiązków w zakresie kontroli finansowej oraz w zakresie rachunkowości jednostki odpowiada Wójt Gminy.
9.Obowiązki, o których mowa w ust. 3 Wójt może powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 7

1.Urząd posiada rachunek bankowy i prowadzi księgowość na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.
2.Urząd i Gmina Żyrzyn posiadają wspólny rachunek bankowy.

§ 8

Urząd zawiera umowy na usługi, dostawy lub roboty budowlane z zachowaniem zasad określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 9

1.Gospodarka środkami publicznymi prowadzona przez Urząd jest jawna.
2.Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie i sołectwach informacji i sprawozdań dotyczących finansów i działalności Urzędu, w zakresie określonym w ustawie o finansach publicznych.

§ 10

Każda zmiana niniejszego Statutu wymaga uchwały Rady Gminy Żyrzyn.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia