Skład Rady Gminy - Komisje Rady Gminy - Uchwały Rady Gminy
(2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)
Strona główna
Uchwały Rady Gminy
Ostatnio dodane
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.2.2018
Konsultacje społeczne dotyczące "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Żyrzyn"
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn - rok 2017
NumerDataTytuł
XXV/180/201728.12.2017W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2018 rok
XXV/179/201728.12.2017W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok
XXV/178/201728.12.2017W sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XXV/177/201728.12.2017W sprawie uchwały budżetowej na rok 2018
XXV/176/201728.12.2017W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXV/175/201728.12.2017W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2017 rok
XXIV/174/20174.12.2017W sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla odbiorców z miejscowości Osiny i Wola Osińska
XXIV/173/20174.12.2017W sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 2016/2017
XXIII/172/20176.11.2017W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXIII/171/20176.11.2017W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2017 rok
XXIII/170/20176.11.2017W sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
XXIII/169/20176.11.2017W sprawie przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku
XXIII/168/20176.11.2017W sprawie zmiany uchwały Nr XV/116/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Żyrzyn
XXIII/167/20176.11.2017W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok
XXIII/166/20176.11.2017W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
XXIII/165/20176.11.2017W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów - I etap
XXII/164/20175.9.2017W sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Żyrzyn
XXII/163/20175.9.2017W sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
XXII/162/20175.9.2017W sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
XXII/161/20175.9.2017W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu
XXII/160/20175.9.2017W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXII/159/20175.9.2017W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2017 rok
XXII/158/20175.9.2017W sprawie zmiany Uchwały Nr XII/78/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
XXII/157/20175.9.2017W sprawie zmiany Uchwały Nr XII/77/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn
XXI/156/201728.6.2017W sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Pradolina Wieprza"
XXI/155/201728.6.2017W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla miejscowości Osiny i Wola Osińska
XXI/154/201728.6.2017W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żyrzyn
XXI/153/201728.6.2017W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu
XX/152/201717.5.2017W sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
XX/151/201717.5.2017W sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Żyrzyn
XX/150/201717.5.2017W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żyrzyn na lata 2017-2020
XX/149/201717.5.2017W sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
XX/148/201717.5.2017W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
XX/147/201717.5.2017W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XX/146/201717.5.2017W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2017 rok
XX/145/201717.5.2017W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyrzyn wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Żyrzyn z wykonania budżetu za 2016 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Żyrzyn za 2016 rok
XIX/144/201730.3.2017W sprawie wyrażenia zgody na najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żyrzyn
XIX/143/201730.3.2017W sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyrzyn
XIX/142/201730.3.2017W sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia w oddziałach przedszkolnych szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Żyrzyn
XIX/141/201730.3.2017W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XIX/140/201730.3.2017W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2017 rok
XIX/139/201730.3.2017W sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
XVIII/138/201727.2.2017W sprawie zmiany uchwały Nr XV/117/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku
XVIII/137/201727.2.2017W sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyrzyn
XVIII/136/201727.2.2017W sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyrzyn
XVIII/135/201727.2.2017W sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
XVIII/134/201727.2.2017W sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia "Zielone Wsie" w Borysowie
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015