Skład Rady Gminy - Komisje Rady Gminy - Uchwały Rady Gminy
(2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)
Strona główna
Uchwały Rady Gminy
Ostatnio dodane
11.12.2017
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 4 grudnia 2017 r.
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
1.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
1.12.2017
Lista kandydatów w procesie rekrutacji na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn - rok 2016
NumerDataTytuł
XVII/133/201614.12.2016W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2017 rok
XVII/132/201614.12.2016W sprawie uchwalenia Statutu Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
XVII/131/201614.12.2016W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok
XVII/130/201614.12.2016W sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XVII/129/201614.12.2016W sprawie uchwały budżetowej na rok 2017
XVII/128/201614.12.2016W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu
XVII/127/201614.12.2016W sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków
XVII/126/201614.12.2016W sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2010 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki budżetowe Gminy Żyrzyn
XVII/125/201614.12.2016W sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Żyrzyn
XVII/124/201614.12.2016W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
XVII/123/201614.12.2016W sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Osin i Woli Osińskiej
XVI/122/20168.12.2016W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XVI/121/20168.12.2016W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2016 rok
XV/120/20164.11.2016W sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Żyrzyn w roku szkolnym 2015/2016
XV/119/20164.11.2016W sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Żyrzyn oraz zasad zwrotu wydatków związanych z pokryciem kosztów pogrzebu
XV/118/20164.11.2016W sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2023
XV/117/20164.11.2016W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku
XV/116/20164.11.2016W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Żyrzyn
XV/115/20164.11.2016W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok
XV/114/20164.11.2016W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
XV/113/20164.11.2016W sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Puławskiemu
XV/112/20164.11.2016W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XV/111/20164.11.2016W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2016 rok
XIV/110/201617.8.2016W sprawie zmiany uchwały Nr XII/77/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn
XIV/109/201617.8.2016W sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Puławskiemu
XIV/108/201617.8.2016W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XIV/107/201617.8.2016W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2016 rok
XIII/106/201627.6.2016W sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
XIII/105/201627.6.2016W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu
XIII/104/201627.6.2016W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów
XIII/103/201627.6.2016W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
XIII/102/201627.6.2016W sprawie dopłat do ceny 1 m3 odprowadzonych ścieków
XIII/101/201627.6.2016W sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/17/2015 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 1 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Żyrzyn na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnych realizowanych na terenie Gminy Żyrzyn
XIII/100/201627.6.2016W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
XIII/99/201627.6.2016W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
XIII/98/201627.6.2016W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Powiatu Puławskiego
XIII/97/201627.6.2016W sprawie aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żyrzyn
XIII/96/201627.6.2016W sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Końskowola realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
XIII/95/201627.6.2016W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018
XIII/94/201627.6.2016W sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Żyrzyn
XIII/93/201627.6.2016W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyrzyn wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Żyrzyn z wykonania budżetu za 2015 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Żyrzyn za 2015 rok
XII/92/201613.6.2016W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XII/91/201613.6.2016W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2016 rok
XII/90/201613.6.2016W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu
XII/89/201613.6.2016W sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
XII/88/201613.6.2016W sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żyrzyn na lata 2016-2022
XII/87/201613.6.2016W sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Żyrzyn
XII/86/201613.6.2016W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr VIII/51/2015 z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Żyrzyn
XII/85/201613.6.2016W sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XII/84/201613.6.2016W sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców
XII/83/201613.6.2016W sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z terenu nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie
XII/82/201613.6.2016W sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
XII/81/201613.6.2016W sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
XII/80/201613.6.2016W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
XII/79/201613.6.2016W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
XII/78/201613.6.2016W sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
XII/77/201613.6.2016W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn
XI/76/201616.3.2016W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów
XI/75/201616.3.2016W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Żyrzyn dla określonych terenów - I etap
XI/74/201616.3.2016W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla określonych terenów położonych w miejscowości Żyrzyn
XI/73/201616.3.2016W sprawie zmiany uchwały nr XXIV/151/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Żyrzyn dla określonych terenów
XI/72/201616.3.2016W sprawie nabycia w drodze darowizny przez Gminę Żyrzyn od Powiatu Puławskiego własności nieruchomości
XI/71/201616.3.2016W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XI/70/201616.3.2016W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2016 rok
XI/69/201616.3.2016W sprawie zmiany uchwały nr XIV/83/2012 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kośmin
X/68/201629.1.2016W sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na terenie gminy Żyrzyn
X/67/201629.1.2016W sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Żyrzyn oraz zasad ich używania
X/66/201629.1.2016W sprawie ustalenia kryteriów lokalnych i ich wartości punktowej w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Żyrzyn
X/65/201629.1.2016W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2016 rok
X/64/201629.1.2016W sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Żyrzyn
X/63/201629.1.2016W sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żyrzyn na lata 2016-2022
X/62/201629.1.2016W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok
X/61/201629.1.2016W sprawie wieloletniej prognozy finansowej
X/60/201629.1.2016W sprawie uchwały budżetowej na rok 2016
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015