Skład Rady Gminy - Komisje Rady Gminy - Uchwały Rady Gminy
(2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)
Strona główna
Uchwały Rady Gminy
Ostatnio dodane
11.12.2017
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 4 grudnia 2017 r.
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
1.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
1.12.2017
Lista kandydatów w procesie rekrutacji na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn - rok 2015
NumerDataTytuł
IX/59/201516.12.2015W sprawie przyjęcia przez Gminę Żyrzyn zadania zarządzania drogą powiatową nr 2506L Osiny - droga krajowa nr 17
IX/58/201516.12.2015W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
IX/57/201516.12.2015W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2015 rok
IX/56/201516.12.2015W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
VIII/55/201516.11.2015W sprawie zamiaru aplikowania o środki na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 2506L Osiny - droga krajowa nr 17, położnej na terenie Gminy Żyrzyn
VIII/54/201516.11.2015W sprawie w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2015 rok
VIII/53/201516.11.2015W sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
VIII/52/201516.11.2015W sprawie w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
VIII/51/201516.11.2015W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Żyrzyn
VIII/50/201516.11.2015W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok
VII/49/201530.10.2015W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku
VII/48/201530.10.2015W sprawie stwierdzenia wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Puławach
VII/47/201530.10.2015W sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Żyrzyn
VII/46/201530.10.2015W sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji Gminy Żyrzyn w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Żyrzyn
VII/45/201530.10.2015W sprawie przygotowania przez Wójta Gminy Żyrzyn projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane
VII/44/201530.10.2015W sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Żyrzyn nr VI/43/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu
VI/43/201531.8.2015W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu
VI/42/201531.8.2015W sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/137/2009 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Żyrzyn
VI/41/201531.8.2015W sprawie zmiany Uchwały nr XV/105/2008 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żyrzyn na lata 2008-2015
VI/40/201531.8.2015W sprawie udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu Rady Gminy Żyrzyn w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z wnioskiem o udzielenie informacji o kandydatach na ławników
VI/39/201531.8.2015W sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
VI/38/201531.8.2015W sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych
VI/37/201531.8.2015W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
VI/36/201531.8.2015W sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
VI/35/201531.8.2015W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
VI/34/201531.8.2015W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2015 rok
V/33/201522.5.2015W sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Żyrzyn
V/32/201522.5.2015W sprawie zmiany Uchwały nr IV/16/2015 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej Powiatowi Puławskiemu na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Osinach oraz na remont drogi powiatowej w Żerdzi
V/31/201522.5.2015W sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków dla miejscowości Osiny i Wola Osińska
V/30/201522.5.2015W sprawie zmiany Uchwały nr XV/105/2008 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żyrzyn na lata 2008-2015
V/29/201522.5.2015W sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/137/2009 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Żyrzyn
V/28/201522.5.2015W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu na realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu drogi powiatowej Nr 2500L od km 7+779 do km 12+129 i od km 13+125 do km 14+441 na odcinku od drogi krajowej 17 do miejscowości Baranów
V/27/201522.5.2015W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
V/26/201522.5.2015W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2015 rok
V/25/201522.5.2015W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
V/24/201522.5.2015W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyrzyn wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Żyrzyn z wykonania budżetu za 2014 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Żyrzyn za 2014 rok
IV/23/201512.3.2015W sprawie sposobu tworzenia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
IV/22/201512.3.2015W sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Żyrzyn jest organem prowadzącym
IV/21/201512.3.2015W sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
IV/20/201512.3.2015W sprawie trybu i zasad przyznawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Żyrzyn
IV/19/201512.3.2015W sprawie zmiany Uchwały nr VI/41/2011 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
IV/18/201512.3.2015W sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/139/2009 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
IV/17/201512.3.2015W sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Żyrzyn na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnych realizowanych na terenie Gminy Żyrzyn
IV/16/201512.3.2015W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej Powiatowi Puławskiemu na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Osinach oraz na remont drogi powiatowej w Żerdzi
IV/15/201512.3.2015W sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/151/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Żyrzyn dla określonych terenów
IV/14/201512.3.2015W sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Żyrzyn środków stanowiących fundusz sołecki
IV/13/201512.3.2015W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
IV/12/201512.3.2015W sprawie zmiany Uchwały nr XI/76/2007 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia Gminy Żyrzyn do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania, wdrażającego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi LEADER
IV/11/201512.3.2015W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2015 rok
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015