Skład Rady Gminy - Komisje Rady Gminy - Uchwały Rady Gminy
(2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)
Strona główna
Uchwały Rady Gminy
Ostatnio dodane
18.7.2018
Zaproszenie na Dożynki Powiatowe w Nałęczowie
18.7.2018
Galeria fotografii: Obchody 75. rocznicy pacyfikacji wsi Bałtów
17.7.2018
Zebranie dla uczestników projektu: "Zielona energia w Gminie Żyrzyn"
13.7.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
9.7.2018
Żyrzyński bieg dla Niepodległej
9.7.2018
75. rocznica pacyfikacji wsi Bałtów
6.7.2018
Przyjmowanie oświadczeń dotyczących strat spowodowanych suszą w 2018 roku
5.7.2018
Informacja o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.7.2018
Program stypendiów pomostowych
28.6.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
22.6.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
21.6.2018
Uzupełniające nabory wniosków o powierzenie grantów na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
20.6.2018
Postępowanie przetargowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Skrudkach"
20.6.2018
Wydarzenia: Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
19.6.2018
Galeria fotografii: V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych i Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel 2018"
19.6.2018
Galeria fotografii: Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
19.6.2018
Galeria fotografii: Festyn w Osinach z okazji Dnia Dziecka
19.6.2018
Informacja o finansowaniu zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn - rok 2014
NumerDataTytuł
III/10/201430.12.2014W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2015 rok
III/9/201430.12.2014W sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
III/8/201430.12.2014W sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Żyrzyn do Zgromadzenia Komunalnego Gmin w Bełżycach
III/7/201430.12.2014W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok
III/6/201430.12.2014W sprawie wieloletniej prognozy finansowej
III/5/201430.12.2014W sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
II/4/20149.12.2014W sprawie zarządzenia wyborów sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żyrzyn
II/3/20149.12.2014W sprawie ustalenia składów osobowych i powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Żyrzyn
I/2/20141.12.2014W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
I/1/20141.12.2014W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Żyrzyn
XXX/199/201412.11.2014W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2015 r.
XXX/198/201412.11.2014W sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
XXX/197/201412.11.2014W sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
XXX/196/201412.11.2014W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku
XXX/195/201412.11.2014W sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach
XXX/194/201412.11.2014W sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013)
XXX/193/201412.11.2014W sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy na lata 2014-2020
XXX/192/201412.11.2014W sprawie przyjęcia Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Żyrzyn na lata 2014-2032
XXIX/191/201426.8.2014W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Żyrzyn
XXIX/190/201426.8.2014W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXIX/189/201426.8.2014W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2014 rok
XXVIII/188/201425.6.2014W sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013 dla Gminy Żyrzyn
XXVIII/187/201425.6.2014W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXVIII/186/201425.6.2014W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2014 rok
XXVIII/185/201425.6.2014W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XX/127/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
XXVIII/184/201425.6.2014W sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
XXVIII/183/201425.6.2014W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyrzyn wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Żyrzyn z wykonania budżetu za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Żyrzyn za 2013 rok
XXVII/182/20149.4.2014W sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/156/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku
XXVII/181/20149.4.2014W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXVII/180/20149.4.2014W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2014 rok
XXVII/179/20149.4.2014W sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla miejscowości Osiny i Wola Osińska
XXVII/178/20149.4.2014W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat w trybie bezprzetargowym, zabudowanej nieruchomości położonej w Kośminie
XXVII/177/20149.4.2014W sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze świadczeń Przedszkola Gminnego w Żyrzynie oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyrzyn
XXVII/176/20149.4.2014W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
XXVII/175/20149.4.2014W sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
XXVII/174/20149.4.2014W sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych
XXVI/173/201427.1.2014W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Żyrzyn projektu: "Turystyczny Szlak Ornitologiczny" obejmujący Dolinę Wieprza (Gminy: Baranów, Puławy i Żyrzyn), Dolinę Wisły (Gmina Puławy) oraz jezioro Duży Ług (Gmina Markuszów) współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
XXVI/172/201427.1.2014W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Żyrzyn projektu "Profesjonalna e-Administracja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
XXVI/171/201427.1.2014W sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żyrzyn, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Gminnej w Żyrzynie i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za okres pierwszego półrocza roku budżetowego
XXVI/170/201427.1.2014W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"
XXVI/169/201427.1.2014W sprawie ustanowienia przez Gminę Żyrzyn wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
XXVI/168/201427.1.2014W sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Puławskiego na remont chodnika przy drodze powiatowej w Żyrzynie - ulica Tysiąclecia oraz na remonty dróg powiatowych w Osinach i Kotlinach
XXVI/167/201427.1.2014W sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr V/34/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych
XXVI/166/201427.1.2014W sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Żyrzyn na 2015 rok
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia