Skład Rady Gminy - Komisje Rady Gminy - Uchwały Rady Gminy
(2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)
Strona główna
Uchwały Rady Gminy
Ostatnio dodane
23.3.2018
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
23.3.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
20.3.2018
Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie padłych dzików
20.3.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
19.3.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 23 lutego 2018 r.
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn - rok 2013
NumerDataTytuł
XXV/165/201317.12.2013W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2014 rok
XXV/164/201317.12.2013W sprawie nabycia w drodze darowizny przez Gminę Żyrzyn od Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Żyrzynie z siedzibą w Borysowie nieruchomości
XXV/163/201317.12.2013W sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
XXV/162/201317.12.2013W sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie obsługi ujęcia wody w Osinach i Woli Osińskiej wraz z wodociągami przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach
XXV/161/201317.12.2013W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
XXV/160/201317.12.2013W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXV/159/201317.12.2013W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2013 rok
XXV/158/201317.12.2013W sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), Strategii Wykorzystania Energii oraz Planu Zaopatrzenia w Energię
XXV/157/201317.12.2013W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla określonych terenów położonych w miejscowości Żyrzyn
XXV/156/201317.12.2013W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku
XXV/155/201317.12.2013W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok
XXV/154/201317.12.2013W sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XXV/153/201317.12.2013W sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
XXIV/152/201314.11.2013W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie
XXIV/151/201314.11.2013W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Żyrzyn dla określonych terenów
XXIV/150/201314.11.2013W sprawie ustanowienia służebności
XXIV/149/201314.11.2013W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXIV/148/201314.11.2013W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2013 rok
XXIV/147/201314.11.2013W sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach
XXIV/146/201314.11.2013W sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Marka lokalna i innowacyjność podstawą rozwoju gospodarczego Gminy Żyrzyn" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
XXIV/145/201314.11.2013W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Żyrzyn na rok 2014
XXIV/144/201314.11.2013W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2014
XXIII/143/201326.9.2013W sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Agencji Nieruchomości w Lublinie o nieodpłatne przekazanie nieruchomości i wyrażenia zgody na nabycie
XXIII/142/201326.9.2013W sprawie zmiany uchwały Nr XVII/110/2012 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
XXIII/141/201326.9.2013W sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Żyrzyn na realizację współfinansowania zadania remontu drogi powiatowej nr 1516L Żyrzyn - Baranów - Michów - d r. woj. 809, w ramach realizacji narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w 2014 roku
XXIII/140/201326.9.2013W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXIII/139/201326.9.2013W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2013 rok
XXII/138/201321.8.2013W sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
XXII/137/201321.8.2013W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015
XXII/136/201321.8.2013W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXII/135/201321.8.2013W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2013 rok
XXI/134/201331.7.2013W sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla Gminy Żyrzyn
XXI/133/201331.7.2013W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXI/132/201331.7.2013W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2013 rok
XXI/131/201331.7.2013W sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Skrudkach (z siedzibą w Kośminie) i Woli Osińskiej oraz zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrzynie w związku ze zmianą zakresu działania
XX/130/201311.6.2013W sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/110/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
XX/129/201311.6.2013W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XX/128/201311.6.2013W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2013 rok
XX/127/201311.6.2013W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
XX/126/201311.6.2013W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyrzyn wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Żyrzyn z wykonania budżetu za 2012 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Żyrzyn za 2012 rok
XIX/125/201326.3.2013W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XIX/124/201326.3.2013W sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Skrudkach (z siedzibą w Kośminie) i Woli Osińskiej oraz zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrzynie w związku ze zmianą zakresu działania
XIX/123/201326.3.2013W sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Kośminie
XIX/122/201326.3.2013W sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Żyrzyn na 2014 rok
XIX/121/201326.3.2013W sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/110/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
XIX/120/201326.3.2013W sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/107/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn
XVIII/119/201331.1.2013W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2013 rok
XVIII/118/201331.1.2013W sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Żyrzyn
XVIII/117/201331.1.2013W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Żyrzyn, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Żyrzyn oraz warunków i zasad korzystania z nich
XVIII/116/201331.1.2013W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Kośminie
XVIII/115/201331.1.2013W sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Skrudkach (z siedzibą w Kośminie) i Woli Osińskiej oraz zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrzynie w związku ze zmianą zakresu działania
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015