Skład Rady Gminy - Komisje Rady Gminy - Uchwały Rady Gminy
(2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)
Strona główna
Uchwały Rady Gminy
Ostatnio dodane
11.12.2017
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 4 grudnia 2017 r.
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
1.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
1.12.2017
Lista kandydatów w procesie rekrutacji na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn - rok 2013
NumerDataTytuł
XXV/165/201317.12.2013W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2014 rok
XXV/164/201317.12.2013W sprawie nabycia w drodze darowizny przez Gminę Żyrzyn od Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Żyrzynie z siedzibą w Borysowie nieruchomości
XXV/163/201317.12.2013W sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
XXV/162/201317.12.2013W sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie obsługi ujęcia wody w Osinach i Woli Osińskiej wraz z wodociągami przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach
XXV/161/201317.12.2013W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
XXV/160/201317.12.2013W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXV/159/201317.12.2013W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2013 rok
XXV/158/201317.12.2013W sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN), Strategii Wykorzystania Energii oraz Planu Zaopatrzenia w Energię
XXV/157/201317.12.2013W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla określonych terenów położonych w miejscowości Żyrzyn
XXV/156/201317.12.2013W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku
XXV/155/201317.12.2013W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok
XXV/154/201317.12.2013W sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XXV/153/201317.12.2013W sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
XXIV/152/201314.11.2013W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie
XXIV/151/201314.11.2013W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Żyrzyn dla określonych terenów
XXIV/150/201314.11.2013W sprawie ustanowienia służebności
XXIV/149/201314.11.2013W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXIV/148/201314.11.2013W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2013 rok
XXIV/147/201314.11.2013W sprawie przyjęcia Statutu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach
XXIV/146/201314.11.2013W sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Marka lokalna i innowacyjność podstawą rozwoju gospodarczego Gminy Żyrzyn" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
XXIV/145/201314.11.2013W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Żyrzyn na rok 2014
XXIV/144/201314.11.2013W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2014
XXIII/143/201326.9.2013W sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Agencji Nieruchomości w Lublinie o nieodpłatne przekazanie nieruchomości i wyrażenia zgody na nabycie
XXIII/142/201326.9.2013W sprawie zmiany uchwały Nr XVII/110/2012 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
XXIII/141/201326.9.2013W sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Żyrzyn na realizację współfinansowania zadania remontu drogi powiatowej nr 1516L Żyrzyn - Baranów - Michów - d r. woj. 809, w ramach realizacji narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój w 2014 roku
XXIII/140/201326.9.2013W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXIII/139/201326.9.2013W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2013 rok
XXII/138/201321.8.2013W sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
XXII/137/201321.8.2013W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015
XXII/136/201321.8.2013W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXII/135/201321.8.2013W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2013 rok
XXI/134/201331.7.2013W sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla Gminy Żyrzyn
XXI/133/201331.7.2013W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXI/132/201331.7.2013W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2013 rok
XXI/131/201331.7.2013W sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Skrudkach (z siedzibą w Kośminie) i Woli Osińskiej oraz zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrzynie w związku ze zmianą zakresu działania
XX/130/201311.6.2013W sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/110/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
XX/129/201311.6.2013W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XX/128/201311.6.2013W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2013 rok
XX/127/201311.6.2013W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
XX/126/201311.6.2013W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyrzyn wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Żyrzyn z wykonania budżetu za 2012 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Żyrzyn za 2012 rok
XIX/125/201326.3.2013W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XIX/124/201326.3.2013W sprawie likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Skrudkach (z siedzibą w Kośminie) i Woli Osińskiej oraz zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrzynie w związku ze zmianą zakresu działania
XIX/123/201326.3.2013W sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Kośminie
XIX/122/201326.3.2013W sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Żyrzyn na 2014 rok
XIX/121/201326.3.2013W sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/110/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
XIX/120/201326.3.2013W sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/107/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn
XVIII/119/201331.1.2013W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2013 rok
XVIII/118/201331.1.2013W sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Żyrzyn
XVIII/117/201331.1.2013W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Żyrzyn, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Żyrzyn oraz warunków i zasad korzystania z nich
XVIII/116/201331.1.2013W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Kośminie
XVIII/115/201331.1.2013W sprawie ogłoszenia zamiaru likwidacji Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Skrudkach (z siedzibą w Kośminie) i Woli Osińskiej oraz zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrzynie w związku ze zmianą zakresu działania
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015