Skład Rady Gminy - Komisje Rady Gminy - Uchwały Rady Gminy
(2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)
Strona główna
Uchwały Rady Gminy
Ostatnio dodane
23.3.2018
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
23.3.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
20.3.2018
Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie padłych dzików
20.3.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
19.3.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 23 lutego 2018 r.
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn - rok 2012
NumerDataTytuł
XVII/114/201218.12.2012W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2013 rok
XVII/113/201218.12.2012W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XVII/112/201218.12.2012W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2012 rok
XVII/111/201218.12.2012W sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi
XVII/110/201218.12.2012W sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
XVII/109/201218.12.2012W sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
XVII/108/201218.12.2012W sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości niezamieszkałe przez mieszkańców
XVII/107/201218.12.2012W sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn
XVII/106/201218.12.2012W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
XVII/105/201218.12.2012W sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
XVII/104/201218.12.2012W sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XVII/103/201218.12.2012W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
XVII/102/201218.12.2012W sprawie w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku
XVII/101/201218.12.2012W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok
XVII/100/201218.12.2012W sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XVII/99/201218.12.2012W sprawie uchwały budżetowej na rok 2013
XVI/98/201214.11.2012W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/82/2012 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żyrzyn
XVI/97/201214.11.2012W sprawie wyrażenia zgody w trybie bezprzetargowym na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Żyrzynie przy ulicy Powstania Styczniowego 9
XVI/96/201214.11.2012W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2013 r.
XVI/95/201214.11.2012W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Żyrzyn na rok 2013
XVI/94/201214.11.2012W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XVI/93/201214.11.2012W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2012 rok
XVI/92/201214.11.2012W sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Żyrzyn oraz zasad zwrotu wydatków związanych z pokryciem kosztów pogrzebu
XV/91/201210.10.2012W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XV/90/201210.10.2012W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2012 rok
XV/89/201210.10.2012W sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Edukacja Malucha" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
XIV/88/201229.8.2012W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żyrzyn na lata 2012-2016
XIV/87/201229.8.2012W sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/2011 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
XIV/86/201229.8.2012W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XIV/85/201229.8.2012W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2012 rok
XIV/84/201229.8.2012W sprawie zmiany uchwały Nr XV/105/2008 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żyrzyn na lata 2008-2015
XIV/83/201229.8.2012W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kośmin
XIV/82/201229.8.2012W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żyrzyn
XIII/81/201227.6.2012W sprawie uchylenia uchwały Nr XI/62/2011 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie podziału Gminy Żyrzyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
XIII/80/201227.6.2012W sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/2012 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
XIII/79/201227.6.2012W sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
XIII/78/201227.6.2012W sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Żyrzyn oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
XIII/77/201227.6.2012W sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla Gminy Żyrzyn
XIII/76/201227.6.2012W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz psychologów, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żyrzyn
XIII/75/201227.6.2012W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyrzyn wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Żyrzyn z wykonania budżetu za 2011 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Żyrzyn za 2011 rok
XII/74/201215.3.2012W sprawie podziału Gminy Żyrzyn na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
XII/73/201215.3.2012W sprawie podziału Gminy Żyrzyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
XII/72/201215.3.2012W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Powiatu Puławskiego w postaci wykonania chodnika przy drodze powiatowej w Żyrzynie w 2012 roku
XII/71/201215.3.2012W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XII/70/201215.3.2012W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2012 rok
XII/69/201215.3.2012W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kośminie
XII/68/201215.3.2012W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Osinach
XII/67/201215.3.2012W sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Żyrzyn na 2013 rok
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015