Skład Rady Gminy - Komisje Rady Gminy - Uchwały Rady Gminy
(2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)
Strona główna
Uchwały Rady Gminy
Ostatnio dodane
23.3.2018
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
23.3.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
20.3.2018
Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie padłych dzików
20.3.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
19.3.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 23 lutego 2018 r.
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn - rok 2011
NumerDataTytuł
XI/66/201115.12.2011W sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Żyrzyn na 2012 rok
XI/65/201115.12.2011W sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
XI/64/201115.12.2011W sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa w drodze darowizny zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Żyrzynie
XI/63/201115.12.2011W sprawie zmiany uchwały Nr IX/53/2011 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Żyrzyn na rok 2012
XI/62/201115.12.2011W sprawie podziału Gminy Żyrzyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
XI/61/201115.12.2011W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok
XI/60/201115.12.2011W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku
XI/59/201115.12.2011W sprawie wieloletniej prognozy finansowej
XI/58/201115.12.2011W sprawie uchwały budżetowej na rok 2012
XI/57/201115.12.2011W sprawie zmiany uchwały Nr X/62/2007 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Żyrzyn
XI/56/201115.12.2011W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 r.
X/55/201118.11.2011W sprawie obniżenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabytkowej
IX/54/201114.11.2011W sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
IX/53/201114.11.2011W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Żyrzyn na rok 2012
IX/52/201114.11.2011W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
VIII/51/201128.10.2011W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej
VIII/50/201128.10.2011W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
VIII/49/201128.10.2011W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2011 rok
VII/48/201130.8.2011W sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie
VII/47/201130.8.2011W sprawie stwierdzenia wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Puławach
VII/46/201130.8.2011W sprawie zmiany uchwały Nr VI/5/2010 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składów osobowych i powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Żyrzyn
VII/45/201130.8.2011W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
VII/44/201130.8.2011W sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
VII/43/201130.8.2011W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2011 rok
VI/42/201127.6.2011W sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/137/2009 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu dodatków nauczycielskich
VI/41/201127.6.2011W sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
VI/40/201127.6.2011W sprawie określenia zasad współpracy Gminy Żyrzyn z Gminą Miasto Puławy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz przystąpienia do Puławskiego Regionu Gospodarki Odpadami
VI/39/201127.6.2011W sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Żerdzi
VI/38/201127.6.2011W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
VI/37/201127.6.2011W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2011 rok
VI/36/201127.6.2011W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyrzyn wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Żyrzyn z wykonania budżetu za 2010 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Żyrzyn za 2010 rok
V/35/201130.3.2011W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku
V/34/201130.3.2011W sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych
V/33/201130.3.2011W sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze świadczeń Przedszkola Gminnego w Żyrzynie
V/32/201130.3.2011W sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Edukacja w Gminie Żyrzyn" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
V/31/201130.3.2011W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
V/30/201130.3.2011W sprawie wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Żyrzyn na 2012 rok
V/29/201130.3.2011W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
V/28/201130.3.2011W sprawie nadania imienia dla Gminnego Przedszkola w Żyrzynie
V/27/201130.3.2011W sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
IV/26/201123.2.2011W sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie ze świadczeń Przedszkola Gminnego w Żyrzynie
IV/25/201123.2.2011W sprawie zarządzenia wyborów sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żyrzyn
IV/24/201123.2.2011W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Żerdzi
IV/23/201123.2.2011W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej
IV/22/201123.2.2011W sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
IV/21/201123.2.2011W sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2010 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet w związku z ich udziałem w posiedzeniach organów Gminy Żyrzyn
IV/20/201123.2.2011W sprawie określenia zasad i trybu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
IV/19/201123.2.2011W sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych
IV/18/201123.2.2011W sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku
IV/17/201123.2.2011W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2011 roku
IV/16/201123.2.2011W sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Samorządowi Powiatu Puławskiego na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku
IV/15/201123.2.2011W sprawie wieloletniej prognozy finansowej
IV/14/201123.2.2011W sprawie uchwały budżetowej na rok 2011
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015