Skład Rady Gminy - Komisje Rady Gminy - Uchwały Rady Gminy
(2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)
Strona główna
Uchwały Rady Gminy
Ostatnio dodane
23.3.2018
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
23.3.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
20.3.2018
Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie padłych dzików
20.3.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
19.3.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 23 lutego 2018 r.
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn - rok 2008
NumerDataTytuł
XXI/130/200829.12.2008W sprawie wydatków, których nie zrealizowanie nie wygasa z upływem roku budżetowego 2008
XXI/129/200829.12.2008W sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
XXI/128/200829.12.2008W sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/160/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Żyrzyn na lata 2006 - 2010"
XXI/127/200829.12.2008W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
XX/126/200818.11.2008W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XX/125/200818.11.2008W sprawie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 107460L ul. Leśna w miejscowości Żyrzyn od km 0+000 do km 0+648,36 - etap I"
XIX/124/200812.11.2008W sprawie zmiany uchwały Nr XI/77/2007 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia regulaminu ustalającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
XIX/123/200812.11.2008W sprawie przyjęcia Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Żyrzyn
XIX/122/200812.11.2008W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Żyrzyn biorącym udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
XIX/121/200812.11.2008W sprawie przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku
XIX/120/200812.11.2008W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2009 roku
XIX/119/200812.11.2008W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Żyrzyn na rok 2009
XIX/118/200812.11.2008W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2009 r.
XVIII/117/200808.10.2008W sprawie przyznania dotacji celowej dla Samorządu Powiatu Puławskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla szpitala w Puławach
XVIII/116/200808.10.2008W sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Żyrzyn do Zgromadzenia Związku Międzygminnego w Bełżycach
XVIII/115/200808.10.2008W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
XVIII/114/200808.10.2008W sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żyrzyn
XVIII/113/200808.10.2008W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XVII/112/200821.08.2008W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XVI/111/200817.07.2008W sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej
XVI/110/200817.07.2008W sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015
XVI/109/200817.07.2008W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XV/108/200811.06.2008W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaworów
XV/107/200811.06.2008W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kotliny
XV/106/200811.06.2008W sprawie zmiany uchwały Nr XIV/95/2008 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
XV/105/200811.06.2008W sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żyrzyn na lata 2008 - 2015
XV/104/200811.06.2008W sprawie opinii projektu uchwały Rady Powiatu w Puławach w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach
XV/103/200811.06.2008W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
XV/102/200811.06.2008W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XIV/101/200823.04.2008W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Puławskim i gminami Powiatu Puławskiego dotyczącego przygotowania i realizacji projektu informatycznego dotyczącego samorządowych bibliotek publicznych w ramach Działania 4.1 "Społeczeństwo Informacyjne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013
XIV/100/200823.04.2008W sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2007 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
XIV/99/200823.04.2008W sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Bałtowie
XIV/98/200823.04.2008W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XIV/97/200823.04.2008W sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
XIV/96/200823.04.2008W sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Żyrzyn
XIV/95/200823.04.2008W sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
XIV/94/200823.04.2008W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn
XIII/93/200817.03.2008W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XII/92/200827.02.2008W sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Żyrzyn
XII/91/200827.02.2008W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XII/90/200827.02.2008W sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
XII/89/200827.02.2008W sprawie zmiany uchwały Nr XI/74/2007 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
XII/88/200827.02.2008W sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych
XII/87/200827.02.2008W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Żyrzyn
XII/86/200827.02.2008W sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki oraz zasad korzystania ze stołówki w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie
XII/85/200827.02.2008W sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z Przedszkola Gminnego w Żyrzynie, zasad korzystania ze stołówki oraz wysokości opłat za posiłki
XII/84/200827.02.2008W sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Żyrzyn
XII/83/200827.02.2008W sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Żyrzyn
XII/82/200827.02.2008W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Bałtowie
XII/81/200827.02.2008W sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Puławskiego na remont drogi powiatowej w miejscowości Bałtów
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015