Skład Rady Gminy - Komisje Rady Gminy - Uchwały Rady Gminy
(2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)
Strona główna
Uchwały Rady Gminy
Ostatnio dodane
18.7.2018
Zaproszenie na Dożynki Powiatowe w Nałęczowie
18.7.2018
Galeria fotografii: Obchody 75. rocznicy pacyfikacji wsi Bałtów
17.7.2018
Zebranie dla uczestników projektu: "Zielona energia w Gminie Żyrzyn"
13.7.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
9.7.2018
Żyrzyński bieg dla Niepodległej
9.7.2018
75. rocznica pacyfikacji wsi Bałtów
6.7.2018
Przyjmowanie oświadczeń dotyczących strat spowodowanych suszą w 2018 roku
5.7.2018
Informacja o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.7.2018
Program stypendiów pomostowych
28.6.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
22.6.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
21.6.2018
Uzupełniające nabory wniosków o powierzenie grantów na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
20.6.2018
Postępowanie przetargowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Skrudkach"
20.6.2018
Wydarzenia: Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
19.6.2018
Galeria fotografii: V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych i Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel 2018"
19.6.2018
Galeria fotografii: Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
19.6.2018
Galeria fotografii: Festyn w Osinach z okazji Dnia Dziecka
19.6.2018
Informacja o finansowaniu zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn - rok 2008
NumerDataTytuł
XXI/130/200829.12.2008W sprawie wydatków, których nie zrealizowanie nie wygasa z upływem roku budżetowego 2008
XXI/129/200829.12.2008W sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
XXI/128/200829.12.2008W sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/160/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Żyrzyn na lata 2006 - 2010"
XXI/127/200829.12.2008W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok
XX/126/200818.11.2008W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XX/125/200818.11.2008W sprawie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 107460L ul. Leśna w miejscowości Żyrzyn od km 0+000 do km 0+648,36 - etap I"
XIX/124/200812.11.2008W sprawie zmiany uchwały Nr XI/77/2007 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia regulaminu ustalającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
XIX/123/200812.11.2008W sprawie przyjęcia Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Żyrzyn
XIX/122/200812.11.2008W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Żyrzyn biorącym udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
XIX/121/200812.11.2008W sprawie przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku
XIX/120/200812.11.2008W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2009 roku
XIX/119/200812.11.2008W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Żyrzyn na rok 2009
XIX/118/200812.11.2008W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2009 r.
XVIII/117/200808.10.2008W sprawie przyznania dotacji celowej dla Samorządu Powiatu Puławskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla szpitala w Puławach
XVIII/116/200808.10.2008W sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Żyrzyn do Zgromadzenia Związku Międzygminnego w Bełżycach
XVIII/115/200808.10.2008W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
XVIII/114/200808.10.2008W sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żyrzyn
XVIII/113/200808.10.2008W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XVII/112/200821.08.2008W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XVI/111/200817.07.2008W sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej
XVI/110/200817.07.2008W sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015
XVI/109/200817.07.2008W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XV/108/200811.06.2008W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jaworów
XV/107/200811.06.2008W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kotliny
XV/106/200811.06.2008W sprawie zmiany uchwały Nr XIV/95/2008 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 23 kwietnia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
XV/105/200811.06.2008W sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żyrzyn na lata 2008 - 2015
XV/104/200811.06.2008W sprawie opinii projektu uchwały Rady Powiatu w Puławach w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach
XV/103/200811.06.2008W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
XV/102/200811.06.2008W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XIV/101/200823.04.2008W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Puławskim i gminami Powiatu Puławskiego dotyczącego przygotowania i realizacji projektu informatycznego dotyczącego samorządowych bibliotek publicznych w ramach Działania 4.1 "Społeczeństwo Informacyjne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013
XIV/100/200823.04.2008W sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2007 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
XIV/99/200823.04.2008W sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Bałtowie
XIV/98/200823.04.2008W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XIV/97/200823.04.2008W sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
XIV/96/200823.04.2008W sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Żyrzyn
XIV/95/200823.04.2008W sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
XIV/94/200823.04.2008W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn
XIII/93/200817.03.2008W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XII/92/200827.02.2008W sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Żyrzyn
XII/91/200827.02.2008W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
XII/90/200827.02.2008W sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
XII/89/200827.02.2008W sprawie zmiany uchwały Nr XI/74/2007 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok
XII/88/200827.02.2008W sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych
XII/87/200827.02.2008W sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Żyrzyn
XII/86/200827.02.2008W sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki oraz zasad korzystania ze stołówki w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Żyrzynie
XII/85/200827.02.2008W sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z Przedszkola Gminnego w Żyrzynie, zasad korzystania ze stołówki oraz wysokości opłat za posiłki
XII/84/200827.02.2008W sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Żyrzyn
XII/83/200827.02.2008W sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Żyrzyn
XII/82/200827.02.2008W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Bałtowie
XII/81/200827.02.2008W sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Puławskiego na remont drogi powiatowej w miejscowości Bałtów
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia