Skład Rady Gminy - Komisje Rady Gminy - Uchwały Rady Gminy
(2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)
Strona główna
Uchwały Rady Gminy
Ostatnio dodane
11.12.2017
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 4 grudnia 2017 r.
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
1.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
1.12.2017
Lista kandydatów w procesie rekrutacji na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn - rok 2005
NumerDataTytuł
XXXII/168/200528.12.2005W sprawie wydatków, których nie zrealizowanie nie wygasa z upływem roku budżetowego
XXXI/167/200521.12.2005W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2006 roku
XXXI/166/200521.12.2005W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok
XXXI/165/200521.12.2005W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
XXXI/164/200521.12.2005W sprawie nadania imienia Gimnazjum w Żyrzynie
XXX/163/200525.11.2005W sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych
XXX/162/200525.11.2005W sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z Przedszkola Gminnego w Żyrzynie
XXX/161/200525.11.2005W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Żyrzyn na 2006 rok
XXIX/160/20058.11.2005W sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Żyrzyn na lata 2006 - 2010"
XXIX/159/20058.11.2005W sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Żyrzyn na lata 2005 - 2013
XXIX/158/20058.11.2005W sprawie przystąpienia do programu edukacyjnego "Ośrodki przedszkolne - szansa na dobry start" prowadzonego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
XXIX/157/20058.11.2005W sprawie zawarcia porozumienia komunalnego w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego w granicach miasta Puławy i gminy Żyrzyn
XXIX/156/20058.11.2005W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
XXVIII/155/200518.08.2005W sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
XXVIII/154/200518.08.2005W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
XXVIII/153/200518.08.2005W sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żyrzyn
XXVIII/152/200518.08.2005W sprawie nabycia nieruchomości gruntowych przeznaczonych na budowę drogi na odcinku Cezaryn - Parafianka
XXVIII/151/200518.08.2005W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
XXVII/150/200520.06.2005W sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyrzyn dla terenu w m. Żyrzyn obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 337/1, 337/2, 337/3, 337/4, 337/5, 337/6, 337/7, 337/8
XXVII/149/200520.06.2005W sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego
XXVII/148/200520.06.2005W sprawie przyjęcia Procedury do opracowania i realizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy Żyrzyn
XXVII/147/200520.06.2005W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyrzyn
XXVII/146/200520.06.2005W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żyrzyn
XXVII/145/200520.06.2005W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
XXVII/144/200520.06.2005W sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej realizowane w formie posiłków w 2005 roku
XXVII/143/200520.06.2005W sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Puławach w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach
XXVII/142/200520.06.2005W sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2002 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia składów osobowych i powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy
XXVI/141/200525.04.2005W sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żyrzyn
XXVI/140/200525.04.2005W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
XXVI/139/200525.04.2005W sprawie udzielenia absolutorium Wójowi Gminy Żyrzyn
XXV/138/20055.04.2005W sprawie zaopiniowania uchwały Nr XXXI/447/05 z dnia 28 lutego 2005 r. Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie konsultacji programów zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego w latach 2005 - 2009 na terenie województwa lubelskiego
XXV/137/20055.04.2005W sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Puławskiego w formie pomocy finansowej na wykonanie remontu chodnika w Żyrzynie przy drodze powiatowej Żyrzyn - Kotliny
XXV/136/20055.04.2005W sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Puławskiego w formie pomocy rzeczowej w zakresie wykonania podbudowy betonowej drogi powiatowej w Parafiance
XXV/135/20055.04.2005W sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Lubelskiego w formie pomocy rzeczowej w zakresie wykonania projektu technicznego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Osinach
XXV/134/20055.04.2005W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
XXIV/133/200521.03.2005W sprawie gromadzenia dochodów własnych przez jednostki budżetowe utworzone przez Gminę Żyrzyn
XXIV/132/200521.03.2005W sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żyrzyn
XXIII/131/200514.02.2005W sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Żyrzyn
XXIII/130/200514.02.2005W sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
XXIII/129/200514.02.2005W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2005 roku
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015