Skład Rady Gminy - Komisje Rady Gminy - Uchwały Rady Gminy
(2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)
Strona główna
Uchwały Rady Gminy
Ostatnio dodane
23.3.2018
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
23.3.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
20.3.2018
Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie padłych dzików
20.3.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
19.3.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 23 lutego 2018 r.
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn - rok 2005
NumerDataTytuł
XXXII/168/200528.12.2005W sprawie wydatków, których nie zrealizowanie nie wygasa z upływem roku budżetowego
XXXI/167/200521.12.2005W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2006 roku
XXXI/166/200521.12.2005W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok
XXXI/165/200521.12.2005W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
XXXI/164/200521.12.2005W sprawie nadania imienia Gimnazjum w Żyrzynie
XXX/163/200525.11.2005W sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych
XXX/162/200525.11.2005W sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z Przedszkola Gminnego w Żyrzynie
XXX/161/200525.11.2005W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Żyrzyn na 2006 rok
XXIX/160/20058.11.2005W sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Żyrzyn na lata 2006 - 2010"
XXIX/159/20058.11.2005W sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Żyrzyn na lata 2005 - 2013
XXIX/158/20058.11.2005W sprawie przystąpienia do programu edukacyjnego "Ośrodki przedszkolne - szansa na dobry start" prowadzonego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
XXIX/157/20058.11.2005W sprawie zawarcia porozumienia komunalnego w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego w granicach miasta Puławy i gminy Żyrzyn
XXIX/156/20058.11.2005W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
XXVIII/155/200518.08.2005W sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
XXVIII/154/200518.08.2005W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
XXVIII/153/200518.08.2005W sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żyrzyn
XXVIII/152/200518.08.2005W sprawie nabycia nieruchomości gruntowych przeznaczonych na budowę drogi na odcinku Cezaryn - Parafianka
XXVIII/151/200518.08.2005W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
XXVII/150/200520.06.2005W sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyrzyn dla terenu w m. Żyrzyn obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 337/1, 337/2, 337/3, 337/4, 337/5, 337/6, 337/7, 337/8
XXVII/149/200520.06.2005W sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego
XXVII/148/200520.06.2005W sprawie przyjęcia Procedury do opracowania i realizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy Żyrzyn
XXVII/147/200520.06.2005W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyrzyn
XXVII/146/200520.06.2005W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żyrzyn
XXVII/145/200520.06.2005W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
XXVII/144/200520.06.2005W sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej realizowane w formie posiłków w 2005 roku
XXVII/143/200520.06.2005W sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Puławach w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach
XXVII/142/200520.06.2005W sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2002 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia składów osobowych i powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy
XXVI/141/200525.04.2005W sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żyrzyn
XXVI/140/200525.04.2005W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
XXVI/139/200525.04.2005W sprawie udzielenia absolutorium Wójowi Gminy Żyrzyn
XXV/138/20055.04.2005W sprawie zaopiniowania uchwały Nr XXXI/447/05 z dnia 28 lutego 2005 r. Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie konsultacji programów zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego w latach 2005 - 2009 na terenie województwa lubelskiego
XXV/137/20055.04.2005W sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Puławskiego w formie pomocy finansowej na wykonanie remontu chodnika w Żyrzynie przy drodze powiatowej Żyrzyn - Kotliny
XXV/136/20055.04.2005W sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Puławskiego w formie pomocy rzeczowej w zakresie wykonania podbudowy betonowej drogi powiatowej w Parafiance
XXV/135/20055.04.2005W sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Lubelskiego w formie pomocy rzeczowej w zakresie wykonania projektu technicznego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Osinach
XXV/134/20055.04.2005W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
XXIV/133/200521.03.2005W sprawie gromadzenia dochodów własnych przez jednostki budżetowe utworzone przez Gminę Żyrzyn
XXIV/132/200521.03.2005W sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żyrzyn
XXIII/131/200514.02.2005W sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Żyrzyn
XXIII/130/200514.02.2005W sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
XXIII/129/200514.02.2005W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2005 roku
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015