Skład Rady Gminy - Komisje Rady Gminy - Uchwały Rady Gminy
(2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)
Strona główna
Uchwały Rady Gminy
Ostatnio dodane
18.7.2018
Zaproszenie na Dożynki Powiatowe w Nałęczowie
18.7.2018
Galeria fotografii: Obchody 75. rocznicy pacyfikacji wsi Bałtów
17.7.2018
Zebranie dla uczestników projektu: "Zielona energia w Gminie Żyrzyn"
13.7.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
9.7.2018
Żyrzyński bieg dla Niepodległej
9.7.2018
75. rocznica pacyfikacji wsi Bałtów
6.7.2018
Przyjmowanie oświadczeń dotyczących strat spowodowanych suszą w 2018 roku
5.7.2018
Informacja o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.7.2018
Program stypendiów pomostowych
28.6.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
22.6.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
21.6.2018
Uzupełniające nabory wniosków o powierzenie grantów na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
20.6.2018
Postępowanie przetargowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Skrudkach"
20.6.2018
Wydarzenia: Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
19.6.2018
Galeria fotografii: V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych i Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel 2018"
19.6.2018
Galeria fotografii: Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
19.6.2018
Galeria fotografii: Festyn w Osinach z okazji Dnia Dziecka
19.6.2018
Informacja o finansowaniu zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn - rok 2005
NumerDataTytuł
XXXII/168/200528.12.2005W sprawie wydatków, których nie zrealizowanie nie wygasa z upływem roku budżetowego
XXXI/167/200521.12.2005W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2006 roku
XXXI/166/200521.12.2005W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok
XXXI/165/200521.12.2005W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
XXXI/164/200521.12.2005W sprawie nadania imienia Gimnazjum w Żyrzynie
XXX/163/200525.11.2005W sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych
XXX/162/200525.11.2005W sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z Przedszkola Gminnego w Żyrzynie
XXX/161/200525.11.2005W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Żyrzyn na 2006 rok
XXIX/160/20058.11.2005W sprawie przyjęcia "Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Żyrzyn na lata 2006 - 2010"
XXIX/159/20058.11.2005W sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Żyrzyn na lata 2005 - 2013
XXIX/158/20058.11.2005W sprawie przystąpienia do programu edukacyjnego "Ośrodki przedszkolne - szansa na dobry start" prowadzonego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
XXIX/157/20058.11.2005W sprawie zawarcia porozumienia komunalnego w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego w granicach miasta Puławy i gminy Żyrzyn
XXIX/156/20058.11.2005W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
XXVIII/155/200518.08.2005W sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
XXVIII/154/200518.08.2005W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
XXVIII/153/200518.08.2005W sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żyrzyn
XXVIII/152/200518.08.2005W sprawie nabycia nieruchomości gruntowych przeznaczonych na budowę drogi na odcinku Cezaryn - Parafianka
XXVIII/151/200518.08.2005W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
XXVII/150/200520.06.2005W sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyrzyn dla terenu w m. Żyrzyn obejmującego działki o numerach ewidencyjnych 337/1, 337/2, 337/3, 337/4, 337/5, 337/6, 337/7, 337/8
XXVII/149/200520.06.2005W sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego
XXVII/148/200520.06.2005W sprawie przyjęcia Procedury do opracowania i realizacji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych Gminy Żyrzyn
XXVII/147/200520.06.2005W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żyrzyn
XXVII/146/200520.06.2005W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żyrzyn
XXVII/145/200520.06.2005W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
XXVII/144/200520.06.2005W sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej realizowane w formie posiłków w 2005 roku
XXVII/143/200520.06.2005W sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Puławach w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach
XXVII/142/200520.06.2005W sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2002 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia składów osobowych i powołania Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy
XXVI/141/200525.04.2005W sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żyrzyn
XXVI/140/200525.04.2005W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
XXVI/139/200525.04.2005W sprawie udzielenia absolutorium Wójowi Gminy Żyrzyn
XXV/138/20055.04.2005W sprawie zaopiniowania uchwały Nr XXXI/447/05 z dnia 28 lutego 2005 r. Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie konsultacji programów zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego w latach 2005 - 2009 na terenie województwa lubelskiego
XXV/137/20055.04.2005W sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Puławskiego w formie pomocy finansowej na wykonanie remontu chodnika w Żyrzynie przy drodze powiatowej Żyrzyn - Kotliny
XXV/136/20055.04.2005W sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Puławskiego w formie pomocy rzeczowej w zakresie wykonania podbudowy betonowej drogi powiatowej w Parafiance
XXV/135/20055.04.2005W sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Lubelskiego w formie pomocy rzeczowej w zakresie wykonania projektu technicznego na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Osinach
XXV/134/20055.04.2005W sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok
XXIV/133/200521.03.2005W sprawie gromadzenia dochodów własnych przez jednostki budżetowe utworzone przez Gminę Żyrzyn
XXIV/132/200521.03.2005W sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żyrzyn
XXIII/131/200514.02.2005W sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Żyrzyn
XXIII/130/200514.02.2005W sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
XXIII/129/200514.02.2005W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2005 roku
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia