Skład Rady Gminy - Komisje Rady Gminy - Uchwały Rady Gminy
(2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)
Strona główna
Uchwały Rady Gminy
Ostatnio dodane
11.12.2017
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 4 grudnia 2017 r.
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
1.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
1.12.2017
Lista kandydatów w procesie rekrutacji na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn - rok 2004
NumerDataTytuł
XXII/128/200421.12.2004W sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
XXII/127/200421.12.2004W sprawie określenia regulaminu ustalającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
XXII/126/200421.12.2004W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok
XXII/125/200421.12.2004W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
XXI/124/200422.11.2004W sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z sali widowiskowej w budynku Domu Strażaka w Żyrzynie
XXI/123/200422.11.2004W sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z Przedszkola Gminnego w Żyrzynie
XXI/122/200422.11.2004W sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
XXI/121/200422.11.2004W sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od posiadania psów
XXI/120/200422.11.2004W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz zarządzenia poboru tego podatku w drodze inkasa
XXI/119/200422.11.2004W sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych
XXI/118/200422.11.2004W sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej
XXI/117/200422.11.2004W sprawie wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
XXI/116/200422.11.2004W sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
XXI/115/200422.11.2004W sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Żyrzyn
XXI/114/200422.11.2004W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Żyrzyn na 2005 rok
XXI/113/200422.11.2004W sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
XXI/112/200422.11.2004W sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego
XXI/111/200422.11.2004W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2005 rok
XXI/110/200422.11.2004W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
XX/109/20048.11.2004W sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i w sprawie wartości punktu w tabeli zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i obsługowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrzynie
XX/108/20048.11.2004W sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i w sprawie wartości punktu w tabeli zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i obsługowych w Szkole Podstawowej w Kośminie
XX/107/20048.11.2004W sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i w sprawie wartości punktu w tabeli zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i obsługowych w Szkole Podstawowej w Skrudkach
XX/106/20048.11.2004W sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i w sprawie wartości punktu w tabeli zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i obsługowych w Szkole Podstawowej w Osinach
XX/105/20048.11.2004W sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i w sprawie wartości punktu w tabeli zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i obsługowych w Szkole Podstawowej w Żyrzynie
XX/104/20048.11.2004W sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i w sprawie wartości punktu w tabeli zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i obsługowych w Gminnym Przedszkolu w Żyrzynie
XX/103/20048.11.2004W sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i w sprawie wartości punktu w tabeli zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i obsługowych w Gimnazjum w Żyrzynie
XX/102/20048.11.2004W sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego i w sprawie wartości punktu w tabeli zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych i obsługowych w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
XX/101/20048.11.2004W sprawie realizacji na terenie gminy Żyrzyn programu edukacyjnego "Gdy Nie Ma Przedszkola"
XX/100/20048.11.2004W sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Żyrzyn
XX/99/20048.11.2004W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XI/55/2003 z dnia 29 października 2003 r.
XX/98/20048.11.2004W sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Puławskiego na wykonanie dokumentacji technicznej na zespół obiektów sportowych
XX/97/20048.11.2004W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
XIX/96/200426.08.2004W sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie
XIX/95/200426.08.2004W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
XIX/94/200426.08.2004W sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Żyrzyn
XVIII/93/200416.07.2004W sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie gminy Żyrzyn
XVIII/92/200416.07.2004W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
XVIII/91/200416.07.2004W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu oraz jaka część tych wydatków podlega zwrotowi
XVIII/90/200416.07.2004W sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Puławskiego w formie pomocy rzeczowej - wykonania dokumentacji technicznej na zespół obiektów sportowych
XVIII/89/200416.07.2004W sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Żyrzynie
XVIII/88/200416.07.2004W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
XVII/87/200431.05.2004W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
XVI/86/200428.04.2004W sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrzynie
XVI/85/200428.04.2004W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Żyrzyn
XVI/84/200428.04.2004W sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
XVI/83/200428.04.2004W sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok
XVI/82/200428.04.2004W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn
XV/81/200424.03.2004W sprawie zmiany uchwały Nr XIV/75/2004 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 2 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2004 roku
XV/80/200424.03.2004W sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Puławskiego w formie pomocy rzeczowej - wykonania podbudowy betonowej drogi powiatowej w Parafiance
XV/79/200424.03.2004W sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Puławskiego w formie pomocy finansowej na wykonanie remontu chodnika w Żyrzynie przy drodze powiatowej Żyrzyn - Kotliny
XIV/78/200402.02.2004W sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Żyrzyn
XIV/77/200402.02.2004W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XIII/71/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
XIV/76/200402.02.2004W sprawie przystąpienia Gminy Żyrzyn do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Puławskiej
XIV/75/200402.02.2004W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2004 roku
XIV/74/200402.02.2004W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015