Skład Rady Gminy - Komisje Rady Gminy - Uchwały Rady Gminy
(2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)
Strona główna
Uchwały Rady Gminy
Ostatnio dodane
11.12.2017
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 4 grudnia 2017 r.
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
1.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
1.12.2017
Lista kandydatów w procesie rekrutacji na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn - rok 2003
NumerDataTytuł
XIII/73/200329.12.2003W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XVII/90/95 z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych oraz nadania statutu
XIII/72/200329.12.2003W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
XIII/71/200329.12.2003W sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
XIII/70/200329.12.2003W sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych
XIII/69/200329.12.2003W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
(tekst uchwały + rysunek planu w archiwum ZIP - 2.806.500B)
XII/68/200304.12.2003W sprawie uczestniczenia Gminy Żyrzyn we wspólnym przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Integracja gminnych istniejących i projektowanych systemów kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Puławach"
XII/67/200304.12.2003W sprawie przystąpienia Gminy Żyrzyn do wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Integracja gminnych istniejących i projektowanych systemów kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Puławach"
XII/66/200304.12.2003W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
XII/65/200304.12.2003W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXXVI/185/2001 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
XII/64/200304.12.2003W sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z sali widowiskowej w budynku Domu Strażaka w Żyrzynie
XII/63/200304.12.2003W sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z Przedszkola Gminnego w Żyrzynie
XII/62/200304.12.2003W sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
XII/61/200304.12.2003W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XII/60/200304.12.2003W sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2004 rok
XI/59/200329.10.2003W sprawie utworzenia lokalnej organizacji turystycznej
XI/58/200329.10.2003W sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Puławach
XI/57/200329.10.2003W sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Gminy Żyrzyn
XI/56/200329.10.2003W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
XI/55/200329.10.2003W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXVII/140/2000 z dnia 25 września 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
X/54/200328.08.2003W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
X/53/200328.08.2003W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
IX/52/200317.07.2003W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
IX/51/200317.07.2003W sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
IX/50/200317.07.2003W sprawie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
IX/49/200317.07.2003W sprawie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
VIII/48/200311.07.2003W sprawie używania samochodu osobowego do celów służbowych przez Wójta Gminy Żyrzyn
VIII/47/200311.07.2003W sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
VIII/46/200311.07.2003W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XVII/90/95 z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych oraz nadania statutu
VIII/45/200311.07.2003W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
VIII/44/200311.07.2003W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
VIII/43/200311.07.2003W sprawie zbycia autobusu marki AUTOSAN H9-21
VIII/42/200311.07.2003W sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Puławskiego w formie pomocy rzeczowej - wykonania projektu na zespół obiektów sportowych w Żyrzynie
VIII/41/200311.07.2003W sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Puławskiego w formie pomocy rzeczowej - wykonania projektu drogi powiatowej w Parafiance
VII/40/200304.06.2003W sprawie zbycia autobusu marki AUTOSAN H9-21
VII/39/200304.06.2003W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
VI/38/200316.04.2003W sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad udzielania pomocy dzieciom szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie gminy Żyrzyn w formie zakupu posiłków
VI/37/200316.04.2003W sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
VI/36/200316.04.2003W sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
VI/35/200316.04.2003W sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Puławskiego w formie pomocy finansowej na wykonanie remontu chodnika w Żyrzynie przy drodze powiatowej Nr 22145 Żyrzyn - Kotliny
VI/34/200316.04.2003W sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i rozchodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
VI/33/200316.04.2003W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn
V/32/200324.03.2003W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
V/31/200324.03.2003W sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Żyrzyn Pana mgr inż. Andrzeja Bujka
V/30/200324.03.2003W sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia odpłatności za korzystanie z Przedszkola Gminnego w Żyrzynie
V/29/200324.03.2003W sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z sali widowiskowej w budynku Domu Strażaka w Żyrzynie
V/28/200324.03.2003W sprawie zasad i trybu korzystania z sali widowiskowej w budynku Domu Strażaka w Żyrzynie
V/27/200324.03.2003W sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet w związku z ich udziałem w posiedzeniach organów Gminy Żyrzyn
V/26/200324.03.2003W sprawie określenia zasad udzielania pomocy dzieciom szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkałym na terenie gminy Żyrzyn w formie zakupu posiłków
V/25/200324.03.2003W sprawie utworzenia środków specjalnych
V/24/200324.03.2003W sprawie zbycia samochodu osobowego marki Polonez Atu 1,6
V/23/200324.03.2003W sprawie zbycia autobusu marki AUTOSAN H9-21
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015