Skład Rady Gminy - Komisje Rady Gminy - Uchwały Rady Gminy
(2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002)
Strona główna
Uchwały Rady Gminy
Ostatnio dodane
23.3.2018
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
23.3.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych
20.3.2018
Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie padłych dzików
20.3.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
19.3.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 23 lutego 2018 r.
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn - rok 2003
NumerDataTytuł
XIII/73/200329.12.2003W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XVII/90/95 z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych oraz nadania statutu
XIII/72/200329.12.2003W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
XIII/71/200329.12.2003W sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
XIII/70/200329.12.2003W sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych
XIII/69/200329.12.2003W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
(tekst uchwały + rysunek planu w archiwum ZIP - 2.806.500B)
XII/68/200304.12.2003W sprawie uczestniczenia Gminy Żyrzyn we wspólnym przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Integracja gminnych istniejących i projektowanych systemów kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Puławach"
XII/67/200304.12.2003W sprawie przystąpienia Gminy Żyrzyn do wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Integracja gminnych istniejących i projektowanych systemów kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w Puławach"
XII/66/200304.12.2003W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
XII/65/200304.12.2003W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXXVI/185/2001 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, jej poboru oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
XII/64/200304.12.2003W sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z sali widowiskowej w budynku Domu Strażaka w Żyrzynie
XII/63/200304.12.2003W sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z Przedszkola Gminnego w Żyrzynie
XII/62/200304.12.2003W sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
XII/61/200304.12.2003W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XII/60/200304.12.2003W sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2004 rok
XI/59/200329.10.2003W sprawie utworzenia lokalnej organizacji turystycznej
XI/58/200329.10.2003W sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Puławach
XI/57/200329.10.2003W sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Gminy Żyrzyn
XI/56/200329.10.2003W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
XI/55/200329.10.2003W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXVII/140/2000 z dnia 25 września 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
X/54/200328.08.2003W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki
X/53/200328.08.2003W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
IX/52/200317.07.2003W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
IX/51/200317.07.2003W sprawie rozpatrzenia protestów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
IX/50/200317.07.2003W sprawie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
IX/49/200317.07.2003W sprawie rozpatrzenia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
VIII/48/200311.07.2003W sprawie używania samochodu osobowego do celów służbowych przez Wójta Gminy Żyrzyn
VIII/47/200311.07.2003W sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
VIII/46/200311.07.2003W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XVII/90/95 z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych oraz nadania statutu
VIII/45/200311.07.2003W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
VIII/44/200311.07.2003W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
VIII/43/200311.07.2003W sprawie zbycia autobusu marki AUTOSAN H9-21
VIII/42/200311.07.2003W sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Puławskiego w formie pomocy rzeczowej - wykonania projektu na zespół obiektów sportowych w Żyrzynie
VIII/41/200311.07.2003W sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Puławskiego w formie pomocy rzeczowej - wykonania projektu drogi powiatowej w Parafiance
VII/40/200304.06.2003W sprawie zbycia autobusu marki AUTOSAN H9-21
VII/39/200304.06.2003W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
VI/38/200316.04.2003W sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad udzielania pomocy dzieciom szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie gminy Żyrzyn w formie zakupu posiłków
VI/37/200316.04.2003W sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Żyrzynie
VI/36/200316.04.2003W sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
VI/35/200316.04.2003W sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Puławskiego w formie pomocy finansowej na wykonanie remontu chodnika w Żyrzynie przy drodze powiatowej Nr 22145 Żyrzyn - Kotliny
VI/34/200316.04.2003W sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i rozchodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
VI/33/200316.04.2003W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żyrzyn
V/32/200324.03.2003W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
V/31/200324.03.2003W sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy Żyrzyn Pana mgr inż. Andrzeja Bujka
V/30/200324.03.2003W sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia odpłatności za korzystanie z Przedszkola Gminnego w Żyrzynie
V/29/200324.03.2003W sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z sali widowiskowej w budynku Domu Strażaka w Żyrzynie
V/28/200324.03.2003W sprawie zasad i trybu korzystania z sali widowiskowej w budynku Domu Strażaka w Żyrzynie
V/27/200324.03.2003W sprawie ustalenia zasad przyznawania sołtysom diet w związku z ich udziałem w posiedzeniach organów Gminy Żyrzyn
V/26/200324.03.2003W sprawie określenia zasad udzielania pomocy dzieciom szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkałym na terenie gminy Żyrzyn w formie zakupu posiłków
V/25/200324.03.2003W sprawie utworzenia środków specjalnych
V/24/200324.03.2003W sprawie zbycia samochodu osobowego marki Polonez Atu 1,6
V/23/200324.03.2003W sprawie zbycia autobusu marki AUTOSAN H9-21
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015