Wykaz ogłoszeń
Strona główna
Ogłoszenia
Ostatnio dodane
18.1.2018
Ostrzeżenie o silnym wietrze
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 28 grudnia 2017 r.
5.1.2018
Ogłoszenie o konkursie na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku
3.1.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
21.12.2017
Galeria fotografii: Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
19.12.2017
Historyczny rok - dwa nowe samochody ratowniczo-gaśnicze w naszej Gminie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Żyrzynie
19.12.2017
Galeria fotografii: zakup samochodu ratowniczo-gaœniczego dla OSP w Bałtowie
18.12.2017
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
15.12.2017
Ostrzeżenie o oblodzeniach
15.12.2017
Kolejne nabory wniosków LGD "Zielony Pierścień"
15.12.2017
Bezpłatne warsztaty wykonywania rękodzieła ze słomy
14.12.2017
Infomacja o zmianach w rozkładzie jazdy autobusów komunikacji miejskiej
12.12.2017
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Przetarg nieograniczony na odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
8.12.2017
Dodatkowy nabór do udziału w projekcie "Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę"
7.12.2017
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Żyrzynie
28.11.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Osinach
28.11.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
24.11.2017
Zaproszenie na warsztaty makramy
24.11.2017
Podopieczni świetlicy w Żyrzynie - laureatami ogólnopolskich konkursów plastycznych
24.11.2017
Informacja o książce kulinarnej Kuriera Lubelskiego
20.11.2017
Galeria fotografii: Obchody Święta Niepodległości w Parafiance
20.11.2017
Galeria fotografii: Dożynki Powiatowe w Gołębiu
16.11.2017
Przypomnienie o obowiązku dokonania spisu zwierząt
10.11.2017
Regulamin konkursu plasycznego "Anioły Bożego Narodzenia"
31.10.2017
Galeria fotografii: Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej poległym podczas II Wojny Światowej mieszkańcom Borysowa
27.10.2017
Galeria fotografii: Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
27.10.2017
Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn
27.10.2017
Wydarzenia: warsztaty florystyczne
27.10.2017
Informacja o projekcie: "Rozwój placówek wsparcia dziennego dzieci i młodzieży gmin wiejskich Powiatu Puławskiego"
3.10.2017
Uroczystość wręczenia nagród i wystawa prac laureatów konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam" w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym"

Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn

Od października 2017 roku do Gminnego Przedszkola w Żyrzynie uczęszczają już najmłodsi mieszkańcy Gminy Żyrzyn, a to za sprawą projektu, który właśnie rozpoczął realizację.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia w grupie 60 kobiet opiekujących się dziećmi do lat 3 z terenu gmin uczestniczących w projekcie do 31.08.2019.

Cel ten bezpośrednio przełoży się na osiągnięcie celu szczegółowego jakim jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do 3 lat. Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie nowych 60 miejsc w 4 powstałych w ramach projektu żłobkach poprawi szanse na zatrudnienie osób, które pełnią funkcje opiekuńcze.

Podejmowane w ramach projektu działania wpłyną na zwiększenie szans na podjęcie pracy przez osoby, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dzieckiem do lat 3.

Zaplanowana w projekcie aktywizacja zawodowa, umożliwi mamom uczestniczącym w projekcie nabycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego, co przyczyni się do zwiększenia ich szans na powrót na rynek pracy.

Zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 wsparcie udzielone w ramach projektów w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest skierowane do 60 kobiet opiekujących się dziećmi do lat 3 z terenu gmin uczestniczących w projekcie (Gmina Końskowola, Gmina Puławy, Gmina Żyrzyn). Są to osoby w wieku 20-35 lat, mieszkające na terenach wiejskich.

Zaplanowane w projekcie wsparcie kierowane jest do osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych.

Wybór grupy docelowej poprzedzony został szczegółową diagnozą sytuacji przeprowadzoną w okresie od 1 lipca 2016 r. do 15 sierpnia 2016 r.

Na podstawie danych posiadanych w zbiorach własnych gmin sporządzono wykazy dzieci urodzonych w latach 2014 i 2015, których prawni opiekunowie kwalifikują się do objęcia wsparciem.

Na terenie trzech gmin 518 osób kwalifikowało się do objęcia projektem. Do osób tych skierowano ankiety diagnozujące (150 ankiet w formie papierowej) oraz przeprowadzono 80 wywiadów telefonicznych. Przeprowadzone badanie, zwłaszcza indywidualne rozmowy telefoniczne, pozwoliły na precyzyjne określenie potrzeb grupy docelowej.

Zebrane informacje wykazały, że opiekę nad dziećmi do lat trzech we wszystkich badanych przypadkach pełnią kobiety.

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015