Historia - Statut - Budżet - Ewidencja zabytków
Strona główna
Statut Gminy Żyrzyn
Ostatnio dodane
20.3.2018
Apel Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie padłych dzików
20.3.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
19.3.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg w miejscowości Strzyżowice oraz w miejscowości Kośmin Gmina Żyrzyn
17.1.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 23 lutego 2018 r.
12.3.2018
Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
8.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
7.3.2018
Zaproszenie na Kiermasz Wielkanocny do świetlicy w Żyrzynie
7.3.2018
Apel do hodowców trzody chlewnej o przestrzeganie zasad bioasekuracji
1.3.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej
22.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
21.2.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
8.2.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin

Zasady działania stałych Komisji Rady Gminy

1.Zakres działania Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego dotyczy rozpatrywania w szczególności następujących zagadnień:
1)komunalne budownictwo mieszkaniowe,
2)utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
3)opiniowanie projektów budżetu gminy oraz sprawozdań z działalności finansowej gminy,
4)działalność gospodarcza i handlowa, w tym opiniowanie uchwalonych programów gospodarczych,
5)opiniowanie przystąpienia do spółek i spółdzielni, tworzenia ich i występowania z nich,
6)opiniowanie przystępowania do związków międzygminnych i występowania z nich,
7)tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek,
8)nabywanie i zbywanie majątku gminy,
9)opiniowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
10)opiniowanie wielkości ustalanych podatków i opłat,
11)opiniowanie przyjmowania lub odrzucania spadków i darowizn,
12)opiniowanie spraw związanych z emitowaniem obligacji i określaniem zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
13)wyrażanie opinii dotyczącej zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów i ustalania przez Radę maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
14)opiniowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej - powiatowej i wojewódzkiej,
15)opiniowanie wysokości planowanych dotacji gminnych.
2.Zakres działania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego dotyczy rozpatrywania w szczególności następujących zagadnień:
1)rolnictwo i gospodarka terenami,
2)leśnictwo i zadrzewienia,
3)gospodarka gruntami,
4)organizacja targowisk i ustalanie ich regulaminów,
5)opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,
6)zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i zaopatrzenie wsi w wodę,
7)kanalizacja wsi, utrzymanie wysypiska i utylizacja odpadów komunalnych,
8)sprawowanie opieki nad grobami wojennymi,
9)porządek publiczny, ochrona przeciwpożarowa i zabezpieczenie przeciwpożarowe,
10)działalność związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
11)opiniowanie projektów budżetu oraz sprawozdań z działalności finansowej gminy.
3.Zakres działania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej dotyczy rozpatrywania w szczególności następujących zagadnień:
1)ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
2)szkolnictwo podstawowe, przedszkole i oddziały przedszkolne, gimnazjum, biblioteka i inne placówki upowszechniania kultury,
3)kultura fizyczna i sport,
4)organizacja terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
5)współpraca z klubami sportowymi,
6)opiniowanie uchwał w sprawie herbu Gminy i nadania honorowego obywatelstwa Gminy,
7)utrzymanie i zabezpieczenie zabytków kultury,
8)opiniowanie projektów budżetu oraz sprawozdań z działalności finansowej Gminy.
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015