Historia - Statut - Budżet - Ewidencja zabytków
Strona główna
Statut Gminy Żyrzyn
Ostatnio dodane
6.10.2017
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego
5.10.2017
Ostrzeżenie o silnym wietrze
5.10.2017
Ogłoszenie o podpisywaniu umów na solary i kotły na biomasę
3.10.2017
Ogłoszenie o rozpoczęciu tworzenia projektu "Program współpracy Gminy Żyrzyn z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku"
22.9.2017
Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego "Moja Gmina za 20 lat - tu mieszkam, pracuję i wypoczywam"
19.9.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn
19.9.2017
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 5 września 2017 r.
13.9.2017
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Żyrzynie
8.9.2017
Galeria fotografii: Dożynki Gminne w Żyrzynie
5.9.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
31.8.2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
11.8.2017
Konsultacje w związku z realizacją projektu rewitalizacji kompleksu parkowego w Żyrzynie
24.7.2017
Ogłoszenie w sprawie terminów składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń

Zasady działania stałych Komisji Rady Gminy

1.Zakres działania Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego dotyczy rozpatrywania w szczególności następujących zagadnień:
1)komunalne budownictwo mieszkaniowe,
2)utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
3)opiniowanie projektów budżetu gminy oraz sprawozdań z działalności finansowej gminy,
4)działalność gospodarcza i handlowa, w tym opiniowanie uchwalonych programów gospodarczych,
5)opiniowanie przystąpienia do spółek i spółdzielni, tworzenia ich i występowania z nich,
6)opiniowanie przystępowania do związków międzygminnych i występowania z nich,
7)tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek,
8)nabywanie i zbywanie majątku gminy,
9)opiniowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
10)opiniowanie wielkości ustalanych podatków i opłat,
11)opiniowanie przyjmowania lub odrzucania spadków i darowizn,
12)opiniowanie spraw związanych z emitowaniem obligacji i określaniem zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
13)wyrażanie opinii dotyczącej zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów i ustalania przez Radę maksymalnej wysokości pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym,
14)opiniowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej - powiatowej i wojewódzkiej,
15)opiniowanie wysokości planowanych dotacji gminnych.
2.Zakres działania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego dotyczy rozpatrywania w szczególności następujących zagadnień:
1)rolnictwo i gospodarka terenami,
2)leśnictwo i zadrzewienia,
3)gospodarka gruntami,
4)organizacja targowisk i ustalanie ich regulaminów,
5)opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,
6)zaopatrzenie w energię elektryczną, cieplną i zaopatrzenie wsi w wodę,
7)kanalizacja wsi, utrzymanie wysypiska i utylizacja odpadów komunalnych,
8)sprawowanie opieki nad grobami wojennymi,
9)porządek publiczny, ochrona przeciwpożarowa i zabezpieczenie przeciwpożarowe,
10)działalność związana z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
11)opiniowanie projektów budżetu oraz sprawozdań z działalności finansowej gminy.
3.Zakres działania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej dotyczy rozpatrywania w szczególności następujących zagadnień:
1)ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
2)szkolnictwo podstawowe, przedszkole i oddziały przedszkolne, gimnazjum, biblioteka i inne placówki upowszechniania kultury,
3)kultura fizyczna i sport,
4)organizacja terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
5)współpraca z klubami sportowymi,
6)opiniowanie uchwał w sprawie herbu Gminy i nadania honorowego obywatelstwa Gminy,
7)utrzymanie i zabezpieczenie zabytków kultury,
8)opiniowanie projektów budżetu oraz sprawozdań z działalności finansowej Gminy.
Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Wzory deklaracji podatkowych na 2015 rok
Wzory deklaracji podatkowych
na 2016 i 2017 rok
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)
 
Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia|Wybory 2015