Spis numerów gazety
Strona główna
Gościniec Żyrzyński nr IV/2007
Ostatnio dodane
13.7.2018
Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
9.7.2018
Żyrzyński bieg dla Niepodległej
9.7.2018
75. rocznica pacyfikacji wsi Bałtów
6.7.2018
Przyjmowanie oświadczeń dotyczących strat spowodowanych suszą w 2018 roku
5.7.2018
Informacja o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.7.2018
Program stypendiów pomostowych
28.6.2018
Zaproszenie na piknik rodzinny "Podwieczorek na trawie w stylu RETRO - lata 20-te, lata 30-te XX wieku"
22.6.2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar funkcjonalny - budowa zatok i peronów autobusowych oraz montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Żyrzyn
21.6.2018
Uzupełniające nabory wniosków o powierzenie grantów na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
20.6.2018
Postępowanie przetargowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Skrudkach"
20.6.2018
Wydarzenia: Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
19.6.2018
Galeria fotografii: V Mini Festiwal Dziecięcych Zespołów Ludowych i Międzynarodowy Festiwal Tańców "Godel 2018"
19.6.2018
Galeria fotografii: Otwarcie świetlicy wiejskiej w Zagrodach
19.6.2018
Galeria fotografii: Festyn w Osinach z okazji Dnia Dziecka
19.6.2018
Informacja o finansowaniu zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest"
14.6.2018
List Prezesa KRUS
14.6.2018
Zaproszenie na X Forum Kobiet Aktywnych
7.6.2018
Galeria fotografii: Jubileusz 100-lecia OSP w Żyrzynie oraz przekazanie samochodów pożarniczych do jednostek OSP w Żyrzynie i Bałtowie
30.5.2018
Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Puławskiego
29.5.2018
Uchwały Rady Gminy Żyrzyn uchwalone 14 maja 2018 r.
23.5.2018
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
23.5.2018
Galeria fotografii: Obchody 200-lecia Oświaty Żyrzyńskiej
23.5.2018
Galeria fotografii: Święto Niezapominajki w Borysowie
23.5.2018
Galeria fotografii: Sadzenie Dębów Niepodległości przy szkołach w Osinach i Żyrzynie
23.5.2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Skrudkach
23.5.2018
Zaproszenie na obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrzynie
16.5.2018
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
15.5.2018
Rozpoczęcie prac nad zmianami Lokalnej Strategii Rozwoju
15.5.2018
Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na zmianę sposobu użytkowania zespołu budynków oświatowych na dom pomocy społecznej świadczący usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla ludzi starszych, wraz z przebudową, rozbudową i termomodernizacją istniejących obiektów i urządzeń budowlanych
14.5.2018
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację budynku dawnej szkoły na świetlicę środowiskową w miejscowości Żerdź
14.5.2018
Galeria fotografii: Uroczystość z okazji 90-lecia OSP w Skrudkach
10.5.2018
Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie, zatwierdzająca taryfę opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Żyrzyn
10.5.2018
Informacja dotycząca realizacji programu: "Przebudowa drogi gminnej nr 107444L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+900,00 w miejscowości Kośmin"
9.5.2018
Wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
13.4.2018
Przetarg nieograniczony: Zielona energia w Gminie Żyrzyn - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę
3.4.2018
Informacja o bezpłatnym projekcie "Mobilni na rynku pracy"
26.2.2018
Informacja dla osób zainteresowanych pełnieniem terytorialnej służby wojskowej

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Profilaktyka i zdrowie w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żyrzynie

Gimnazjum w Żyrzynie mieści się w zabytkowym dworku w centrum malowniczego parku. Szkoła posiada 11 klasopracowni, w tym 2 pracownie informatyczne z dostępem do internetu oraz bibliotekę (szkolne centrum multimedialne). W roku szkolnym 2007/2008 w gimnazjum uczy się 259 uczniów w 11 oddziałach.

Szkoła nie posiada własnej sali gimnastycznej, korzysta z sal należących do Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół w Żyrzynie. W pobliżu budynku szkoły znajduje się boisko do piłki nożnej, boisko do gry w siatkówkę plażową. Kontynuowane jest tworzenie zielonej sali gimnastycznej.

Nie trzeba podkreślać, jak ważne są działania profilaktyczne w dzisiejszej rzeczywistości. Szeroko pojęta profilaktyka, która wyprzedza problem, a nie jest jego konsekwencją, polega przede wszystkim na promocji zdrowia oraz budowaniu i rozwijaniu różnorodnych umiejętności radzenia sobie z wymogami życia.

W związku z wyodrębnionymi na terenie gimnazjum głównymi zagrożeniami został określony główny cel programu profilaktyki: zapobieganie zjawiskom patologicznym wśród młodzieży, rozumianym jako zachowania agresywne (przemocowe), nikotynizm, alkoholizm, narkomania, trudności w funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym, rówieśniczym i szkolnym. Cel ten chcemy osiągnąć dzięki m.in.: promowaniu zdrowia i zdrowego stylu życia, uwewnętrznieniu zasad i norm kreujących zdrowy styl życia, poczucie własnej wartości oraz konstruktywne zachowania w kontaktach z ludźmi, zwiększaniu umiejętności potrzebnych do skutecznego radzenia sobie w życiu bez konieczności sięgania po środki psychoaktywne (uzależniające), czy też szukania wsparcia w środowiskach patologicznych (sekty, subkultury).

W środowisku Gimnazjum realizowane są 2 poziomy profilaktyki.

  • profilaktyka pierwszorzędowa realizowana jest w odniesieniu do całej społeczności uczniów. Ma na celu z jednej strony promocję zdrowia, zdrowego trybu życia, z drugiej zapobieganie pojawieniu się problemów związanych z używaniem i nadużywaniem środków odurzających. Akcentuje się tutaj budowanie i rozwijanie różnorodnych umiejętności radzenia sobie z wymaganiami codziennego życia. Ta profilaktyka wyprzedza pojawienie się problemów,
  • profilaktyka drugorzędowa realizowana jest w odniesieniu do młodzieży zagrożonej uzależnieniami, pochodzącymi z grupy wysokiego ryzyka. Jej celem jest doprowadzenie do wycofania się z zachowań ryzykownych, ujawnienia osób o największym ryzyku popadnięcia w uzależnienie oraz pomagania im w redukcji tego ryzyka.

Jej celem jest doprowadzenie do wycofania się z zachowań ryzykownych, ujawnienia osób o największym ryzyku popadnięcia w uzależnienie oraz pomagania im w redukcji tego ryzyka.

Gimnazjum realizuje różnorodne działania w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki. Są to np. zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, spotkania uczniów i rodziców ze specjalistami, zajęcia sportowe, projekcje filmów, godziny wychowawcze, konkursy (np. wiedzy, plastyczne, literackie, na prezentacje multimedialne, gazetki), organizacja akcji np. związanych ze szkodliwością palenia, festyny integracyjne wspólnie z innymi szkołami (Zespół Szkół w Żyrzynie, Szkoła Podstawowa), kampanie profilaktyczne, współpraca z instytucjami (m.in. MONAR, Policja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, GKRPA).

Szkoła daje możliwości rozwijania swoich zainteresowań przez działalność w Samorządzie Uczniowskim, Szkolnym Kole PCK, Klubie Europejskim czy kole bibliotecznym. Od października 2006 r. w szkole istnieje drużyna harcerska. W bieżącym roku szkolnym szkoła oferuje ponadto bogaty zestaw zajęć pozalekcyjnych, zarówno dla uczniów zdolnych, zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności, jak i dla uczniów słabszych. Są to zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów mających kłopoty z przedmiotami szkolnymi, kółka zainteresowań, zajęcia sportowe, zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego.

Gimnazjum systematycznie podejmuje starania o uzyskanie dofinansowania działań profilaktyczno-wychowawczych. W roku 2007 udało się zrealizować dzięki finansowemu wsparciu Wójta Gminy Żyrzyn oraz Urzędu Marszałkowskiego (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej):

  • program "Szkoła a narkotyki" (spotkania młodzieży wszystkich klas oraz rodziców ze specjalistą terapii uzależnień MONAR),
  • ogólnoszkolne konkursy np. wiedzy o zdrowym odżywianiu, konkurs: plastyczny "Zamiast papierosów, alkoholu i narkotyków wybieramy ...", konkursy na gazetki, konkurs wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, konkurs na folder dotyczący HIV/AIDS,
  • kampanię profilaktyczną pod hasłem: "Dziękuję, nie palę, nie piję, nie biorę!",
  • obóz wakacyjny w Firleju.

W dniu 5.12.2007 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Żyrzynie został zorganizowany festyn integracyjny Gimnazjum (klasy I) i Szkoły Podstawowej (klasy VI) pod hasłem "Mikołajkowa promocja zdrowia". Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Krzysztof Bernaś Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Pani Iwona Góźdź Sekretarz Gminy Żyrzyn, Pani Maria Ciupa - Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żyrzynie, Pani Maria Chajduk - Przewodnicząca Rady Rodziców w Gimnazjum w Żyrzynie, dyrekcja Szkoły Podstawowj i Gimnazjum w Żyrzynie.

Cele festynu to m.in. przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym poprzez rozbudzanie zainteresowań sportowych i intelektualnych wśród młodzieży, kształtowanie pozytywnych postaw w czasie wolnym od nauki, promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia, rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie oraz współzawodnictwa, wspomaganie rozwoju uczniów poprzez twórczą aktywność.

Wśród różnorodnych konkurencji znalazły się: tor przeszkód (utrudnieniem były przymocowane do stóp płetwy), piramida klasowa (z talii kart - oczywiście jak najwyższa!), wykonanie dowolnego utworu prozdrowotnego pt. "Jak tu życie wydłużyć a nie skrócić ...", "za pan brat z udziwnioną koszykówką" (udziwnieniem były rękawice bokserskie), sztuka wielkiego hałasowania - każda klasa na polecenie prowadzącego jak najgłośniej krzyczała "Żyjemy zdrowo!". Dalszy ciąg to zadanie pt. "Nasze rady jak żyć zdrowo i bez alkoholu". Uczniowie wykonywali plakaty, które następnie prezentowali wszystkim zebranym na sali. Konkurencja "Skacząca klasa" także dostarczyła wiele emocji. Brała w niej udział dowolna jak największa - ilość uczestników. Dwóch uczniów kręciło skakanką, a zmagania polegały na jak największej ilości zawodników, którzy weszli pod kręcącą się skakankę. Wśród następnych konkurencji znalazły się: odbicia piłki siatkowej z deską łączącą parę, najlepiej zagrana scena balkonowa "Romeo i Julia", dyktando prozdrowotne. Podczas festynu nie zabrakło konkurencji związanych ze zdrowym odżywianiem uczniowie musieli się wykazać umiejętnością przyrządzenia zdrowej surówki oraz piciem soku cytrynowego na czas.

W trakcie zmagań konkursowych zebrani oglądali prezentacje dotyczące podejmowanych przez Gimnazjum działań dotyczących zapobiegania zjawiskom patologicznym.

Sądzimy, że impreza ta dostarczyła wielu pozytywnych wrażeń. Zarówno klasy, jak i szkoły miały możliwość współpracy, współdziałania, wzajemnej integracji. Liczymy na to, że dzięki ukazaniu alternatywnych form spędzania wolnego czasu młodzież dokona właściwych wyborów w swoim dorosłym życiu.

Zwycięskie klasy otrzymały dyplomy oraz pudła pełne nagród. Niespodzianką dla uczniów była loteria mikołajkowa.

Dziękujemy w imieniu organizatorów i uczniów Urzędowi Gminy oraz Urzędowi Marszałkowskiemu za akceptację i wieloletnie wspieranie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

I. Kozłowska nauczyciel wychowania fizycznego
J. Prończuk pedagog szkolny

Menu główne
Odpady komunalne w Gminie Żyrzyn
Uchwały podatkowe i wzory deklaracji podatkowych
Wirtualny spacer po Gminie Żyrzyn
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Informacje o projekcie "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu"
Obchody
150. rocznicy
Bitwy pod Żyrzynem

Publikacja "Skarby Przyrody Powiatu Puławskiego"

Album
"Gmina Żyrzyn
tu warto być"
(format pdf - 12MB)

Spis treści | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Gmina|Urząd|Rada|Wydarzenia|Ogłoszenia|Przetargi|Galerie|Gazeta|Polecane|OPS|Biblioteka|Stowarzyszenia