Uchwały Rady Gminy Żyrzyn - rok 2018
NumerDataTytuł
XXVIII/199/201814.5.2018W sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
XXVIII/198/201814.5.2018W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu
XXVIII/197/201814.5.2018W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
XXVIII/196/201814.5.2018W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów
XXVIII/195/201814.5.2018W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXVIII/194/201814.5.2018W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2018 rok
XXVIII/193/201814.5.2018W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żyrzyn wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Żyrzyn z wykonania budżetu za 2017 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy Żyrzyn za 2017 rok
XXVII/192/201827.3.2018W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla określonych terenów
XXVII/191/201827.3.2018W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
XXVII/190/201827.3.2018W sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2018 rok
XXVII/189/201827.3.2018W sprawie zmiany uchwały nr XIX/139/2017 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
XXVII/188/201827.3.2018W sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyrzyn
XXVII/187/201827.3.2018W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żyrzyn
XXVI/186/201823.2.2018W sprawie podziału Gminy Żyrzyn na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
XXVI/185/201823.2.2018W sprawie podziału Gminy Żyrzyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
XXVI/184/201823.2.2018W sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
XXVI/183/201823.2.2018W sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Żyrzyn
XXVI/182/201823.2.2018W sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyrzyn
XXVI/181/201823.2.2018W sprawie projektu zmiany uchwały nr XIX/139/2017 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego