Uzupełniające nabory wniosków o powierzenie grantów na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielony Pierścień" ogłosił uzupełniające nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski można składać do Biura LGD od 15 czerwca do 2 lipca 2018 r.

Nabory dotyczą realizacji zadań w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego w dwóch przedsięwzięciach tj. Przedsięwzięcia 2.1.3. Inicjatywy na rzecz lokalnej aktywności i integracji społecznej oraz Przedsięwzięcia 2.1.4. Włączenie społeczne grup defaworyzowanych.

Szczegółowe informacje o ogłoszonych naborach na stronie internetowej LGD "Zielony Pierścień".