Informacja o żłobkach w Gminie Żyrzyn

Od października 2017 roku do Gminnego Przedszkola w Żyrzynie uczęszczają już najmłodsi mieszkańcy Gminy Żyrzyn, a to za sprawą projektu, który właśnie rozpoczął realizację.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia w grupie 60 kobiet opiekujących się dziećmi do lat 3 z terenu gmin uczestniczących w projekcie do 31.08.2019.

Cel ten bezpośrednio przełoży się na osiągnięcie celu szczegółowego jakim jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do 3 lat. Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie nowych 60 miejsc w 4 powstałych w ramach projektu żłobkach poprawi szanse na zatrudnienie osób, które pełnią funkcje opiekuńcze.

Podejmowane w ramach projektu działania wpłyną na zwiększenie szans na podjęcie pracy przez osoby, którym utrudnia to sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dzieckiem do lat 3.

Zaplanowana w projekcie aktywizacja zawodowa, umożliwi mamom uczestniczącym w projekcie nabycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego, co przyczyni się do zwiększenia ich szans na powrót na rynek pracy.

Zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 wsparcie udzielone w ramach projektów w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 jest skierowane do 60 kobiet opiekujących się dziećmi do lat 3 z terenu gmin uczestniczących w projekcie (Gmina Końskowola, Gmina Puławy, Gmina Żyrzyn). Są to osoby w wieku 20-35 lat, mieszkające na terenach wiejskich.

Zaplanowane w projekcie wsparcie kierowane jest do osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych.

Wybór grupy docelowej poprzedzony został szczegółową diagnozą sytuacji przeprowadzoną w okresie od 1 lipca 2016 r. do 15 sierpnia 2016 r.

Na podstawie danych posiadanych w zbiorach własnych gmin sporządzono wykazy dzieci urodzonych w latach 2014 i 2015, których prawni opiekunowie kwalifikują się do objęcia wsparciem.

Na terenie trzech gmin 518 osób kwalifikowało się do objęcia projektem. Do osób tych skierowano ankiety diagnozujące (150 ankiet w formie papierowej) oraz przeprowadzono 80 wywiadów telefonicznych. Przeprowadzone badanie, zwłaszcza indywidualne rozmowy telefoniczne, pozwoliły na precyzyjne określenie potrzeb grupy docelowej.

Zebrane informacje wykazały, że opiekę nad dziećmi do lat trzech we wszystkich badanych przypadkach pełnią kobiety.